Quyết định 42/2013/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 42/2013/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 42/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi Số hiệu: 42/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Cao Khoa Ngày ban hành: 05/09/2013 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 42/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch ...
 • QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG NGÃI
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Mục tiêu của Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ngãi
 • Điều 4. Đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình
 • Điều 5. Đơn vị tham gia thực hiện Chương trình
 • Điều 6. Cơ quan quản lý Nhà nước về Chương trình
 • Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình
 • Điều 8. Quản lý kinh phí xúc tiến thương mại tỉnh
 • Chương 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỨC HỖ TRỢ
 • Điều 9. Nội dung Chương trình xúc tiến thương mại, định hướng xuất khẩu và mức hỗ trợ
 • Điều 10. Nội dung Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước và mức hỗ trợ
 • Điều 11. Nội dung Chương trình xúc tiến thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và mức hỗ trợ
 • Chương 3. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • Điều 12. Xây dựng Đề án xúc tiến thương mại tỉnh
 • Điều 13. Tiếp nhận, đánh giá, thẩm định và phê duyệt Đề án
 • Điều 14. Điều chỉnh và chấm dứt thực hiện đề án
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 15. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Công Thương
 • Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan
 • Điều 17. Trách nhiệm của đơn vị Chủ trì
 • Điều 18. Trách nhiệm của đơn vị tham gia thực hiện Chương trình:
 • Điều 19. Xử lý vi phạm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 42/2013/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 42/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 42/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 42/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 42/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật