Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

Tiêu đề: Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 Số hiệu: 68/2006/QH11 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 29/06/2006 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

 • LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT
 • Chương I
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Áp dụng pháp luật
 • Điều 5. Đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy ...
 • Điều 6. Nguyên tắc cơ bản của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 7. Chính sách của Nhà nước về phát triển hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn ...
 • Điều 8. Hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II
 • Điều 10. Hệ thống tiêu chuẩn và ký hiệu tiêu chuẩn
 • Điều 11. Trách nhiệm xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn
 • Điều 12. Loại tiêu chuẩn
 • Điều 13. Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn
 • Điều 14. Quy hoạch, kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia
 • Điều 15. Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia
 • Điều 16. Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia
 • Điều 17. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia
 • Điều 18. Nội dung thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
 • Điều 19. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ tiêu chuẩn quốc gia
 • Điều 20. Xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở
 • Điều 21. Xuất bản và phát hành tiêu chuẩn
 • Điều 22. Thông báo, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia
 • Điều 23. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn
 • Điều 24. Phương thức áp dụng tiêu chuẩn
 • Điều 25. Nguồn kinh phí xây dựng tiêu chuẩn
 • Chương III
 • Điều 26. Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 27. Trách nhiệm xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 28. Loại quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 29. Quy hoạch, kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 30. Căn cứ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 31. Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 32. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 33. Nội dung thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 35. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 36. Thông báo, phổ biến, đăng ký, xuất bản, phát hành quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 37. Trách nhiệm áp dụng quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 38. Nguyên tắc, phương thức áp dụng quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 39. Nguồn kinh phí xây dựng quy chuẩn kỹ thuật
 • Chương IV
 • Mục 1 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
 • Điều 40. Yêu cầu cơ bản đối với đánh giá sự phù hợp
 • Điều 41. Hình thức đánh giá sự phù hợp
 • Điều 42. Yêu cầu đối với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật dùng để đánh giá sự phù hợp
 • Điều 43. Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy
 • Mục 2 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN
 • Điều 44. Chứng nhận hợp chuẩn
 • Điều 45. Công bố hợp chuẩn
 • Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp chuẩn
 • Mục 3 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT
 • Điều 47. Chứng nhận hợp quy
 • Điều 48. Công bố hợp quy
 • Điều 49. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp quy
 • Mục 4 TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP
 • Điều 50. Các tổ chức chứng nhận sự phù hợp
 • Điều 51. Điều kiện hoạt động của tổ chức chứng nhận sự phù hợp
 • Điều 52. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức chứng nhận sự phù hợp
 • Mục 5 CÔNG NHẬN, THỪA NHẬN LẨN NHAU
 • Điều 53. Hoạt động công nhận
 • Điều 54. Tổ chức công nhận
 • Điều 55. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức công nhận
 • Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được công nhận
 • Điều 57. Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau
 • Chương V
 • Điều 58. Trách nhiệm của Chính phủ
 • Điều 59. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Điều 60. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 61. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 62. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
 • Điều 63. Trách nhiệm của hội, hiệp hội
 • Chương VI
 • Điều 64. Thanh tra về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 65. Xử lý vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 66. Khiếu nại, tố cáo về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 67. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ ...
 • Điều 68. Giải quyết tranh chấp về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật
 • Chương VII
 • Điều 69. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 70. Hiệu lực thi hành
 • Điều 71. Hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 để xử lý: