Luật Công nghệ thông tin 2006

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Công nghệ thông tin 2006

Tiêu đề: Luật Công nghệ thông tin 2006 Số hiệu: 67/2006/QH11 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 29/06/2006 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Luật Công nghệ thông tin 2006

 • LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2.Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng Luật công nghệ thông tin
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5 Chính sách của Nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
 • Điều 6. Nội dung quản lý nhà nước về công nghệ thông tin
 • Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghệ thông tin
 • Điều 8. Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
 • Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
 • Điều 10 Thanh tra về công nghệ thông tin
 • Điều 11. Hội, hiệp hội về công nghệ thông tin
 • Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Điều 13. Nguyên tắc chung về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin
 • Điều 14. Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong trường hợp khẩn cấp
 • Điều 15. Quản lý và sử dụng thông tin số
 • Điều 16. Truyền đưa thông tin số
 • Điều 17 Lưu trữ tạm thời thông tin số
 • Điều 18. Cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số
 • Điều 19. Công cụ tìm kiếm thông tin số
 • Điều 20. Theo dõi, giám sát nội dung thông tin số
 • Điều 21. Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng
 • Điều 22 Lưu trữ, cung cấp thông tin cá nhân trên môi trường mạng
 • Điều 23 Thiết lập trang thông tin điện tử
 • Mục 2: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
 • Điều 24:Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
 • Điều 25.Điều kiện để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
 • Điều 26. Nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
 • Điều 27. Hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
 • Điều 28. Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
 • Mục 3: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI
 • Điều 29. Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại
 • Điều 30. Trang thông tin điện tử bán hàng
 • Điều 31 Cung cấp thông tin cho việc giao kết hợp đồng trên môi trường mạng
 • Điều 32. Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin thương mại trên môi trường mạng
 • Điều 33. Thanh toán trên môi trường mạng
 • Mục 4: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC
 • Điều 34.Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
 • Điều 35. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế
 • Điều 36. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn hóa-thông tin
 • Điều 37. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh và một số lĩnh vực khác
 • Chương III PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Mục 1: NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Điều 38. Khuyến khích nghiên cứu - phát triển công nghệ thông tin
 • Điều 39. Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động nghiên cứu - phát triển công nghệ thông tin
 • Điều 40. Nghiên cứu - phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ thông tin
 • Điều 41. Tiêu chuẩn, chất lượng trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
 • Mục 2: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Điều 42. Chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin
 • Điều 45. Người Việt
 • Điều 43. Chứng chỉ công nghệ thông tin
 • Điều 44. Sử dụng nhân lực công nghệ thông tin
 • Điều 46. Phổ cập kiến thức công nghệ thông tin
 • Mục 3: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Điều 47. Loại hình công nghiệp công nghệ thông tin
 • Điều 48. Chính sách phát triển công nghiệp công nghệ thông tin
 • Điều 49. Phát triển thị trường công nghiệp công nghệ thông tin
 • Điều 50. Sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
 • Điều 51. Khu công nghệ thông tin tập trung
 • Mục 4: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Điều 52. Loại hình dịch vụ công nghệ thông tin
 • Điều 53. Chính sách phát triển dịch vụ công nghệ thông tin
 • Chương IV BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Mục 1: CƠ SỞ HẠ TẦNG THÔNG TIN PHỤC VỤ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Điều 54. Nguyên tắc phát triển cơ sở hạ tầng thông tin
 • Điều 55. Bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
 • Điều 56. Cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cơ quan nhà nước
 • Điều 57. Cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ công ích
 • Điều 58. Cơ sở dữ liệu quốc gia
 • Điều 59. Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương
 • Điều 60. Bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin
 • Mục 2: ĐẦU TƯ CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Điều 61. Đầu tư của tổ chức, cá nhân cho công nghệ thông tin
 • Điều 62. Đầu tư của Nhà nước cho công nghệ thông tin
 • Điều 63. Đầu tư cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
 • Điều 64. Đầu tư và phát triển công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp và nông thôn
 • Mục 3: HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Điều 65. Nguyên tắc hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin
 • Điều 66. Nội dung hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin
 • Mục 4: BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Điều 67. Trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông ...
 • Điều 68. Bảo vệ tên miền quốc gia Việt
 • Điều 69. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Điều 70. Chống thư rác
 • Điều 71. Chống vi rút máy tính và phần mềm gây hại
 • Điều 72. Bảo đảm an toàn, bí mật thông tin
 • Điều 73. Trách nhiệm bảo vệ trẻ em
 • Điều 74. Hỗ trợ người tàn tật
 • Chương V GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 75. Giải quyết tranh chấp về công nghệ thông tin
 • Điều 76 Hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt
 • Điều 77. Xử lý vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 78. Hiệu lực thi hành
 • Điều 79. Hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Công nghệ thông tin 2006 để xử lý: