Quyết định 1970/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1970/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện "Quy hoạch tổng thể phát triển Tổ chức hành nghề Công chứng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Sơn La Số hiệu: 1970/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh Ngày ban hành: 09/09/2013 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện "Quy hoạch tổng thể phát triển Tổ chức hành nghề Công chứng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Sơn La

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện "Quy hoạch tổng thể phát ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức có liên ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020 ...
 • A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • I. MỤC ĐÍCH
 • II. YÊU CẦU
 • B. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
 • I. GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
 • II. GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1970/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1970/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1970/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1970/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1970/QĐ-UBND

Đang cập nhật