Thông tư 91/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 91/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 91/2013/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 91/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 28/06/2013 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 91/2013/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI
 • Điều 3. Điều kiện đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
 • Điều 4. Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
 • Điều 5. Công bố thông tin và khai trương hoạt động
 • Điều 6. Thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện
 • Điều 7. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
 • Điều 8. Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
 • Điều 9. Phạm vi hoạt động, quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện, trưởng đại diện và nhân viên tại ...
 • Điều 10. Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện
 • Điều 11. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
 • Điều 12. Nghĩa vụ báo cáo, lưu trữ hồ sơ của văn phòng đại diện
 • Chương 3. THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH TẠI VIỆT NAM CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ NƯỚC NGOÀI
 • Điều 13. Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam
 • Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam
 • Điều 15. Trình tự cấp giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam
 • Điều 16. Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam
 • Điều 17. Tạm ngừng hoạt động, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh ...
 • Điều 18. Giải thể chi nhánh tại Việt Nam
 • Điều 19. Thay đổi mức vốn điều lệ của chi nhánh tại Việt Nam
 • Điều 20. Hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam
 • Điều 21. Cơ chế tài chính của chi nhánh tại Việt Nam
 • Điều 22. Nghĩa vụ tài chính, thuế và chế độ kế toán của chi nhánh tại Việt Nam
 • Điều 23. Nghĩa vụ báo cáo, lưu trữ hồ sơ và công bố thông tin của chi nhánh tại Việt Nam
 • Điều 24. Thanh tra, kiểm tra hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 01 MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM ...
 • PHỤ LỤC SỐ 02 MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
 • PHỤ LỤC SỐ 03 MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ...
 • PHỤ LỤC SỐ 04 MẪU THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH TẠI VIỆT NAM
 • PHỤ LỤC SỐ 05 MẪU THÔNG BÁO DỰ KIẾN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 • PHỤ LỤC SỐ 06 MẪU THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 • PHỤ LỤC SỐ 07 MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUÝ, NĂM CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
 • PHỤ LỤC SỐ 08 MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ NƯỚC ...
 • PHỤ LỤC SỐ 09 MẪU PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • PHỤ LỤC SỐ 10 MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG, NĂM CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ NƯỚC NGOÀI ...
 • PHỤ LỤC SỐ 11 MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 91/2013/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 91/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 91/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 91/2013/TT-BTC

Đang cập nhật