Nghị định 111/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 111/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn Số hiệu: 111/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 30/09/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
 • Điều 3. Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng
 • Điều 4. Đối tượng, thời hiệu, thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 • Điều 5. Điều kiện chuyển sang áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình
 • Điều 6. Thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp quản lý ...
 • Điều 7. Thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 • Điều 8. Kinh phí cho việc thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 • Chương 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ, XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG ...
 • Điều 9. Đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 • Điều 10. Thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 • Điều 11. Thu thập thông tin, tài liệu để lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường ...
 • Điều 12. Xác định tuổi của đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 • Điều 13. Xác minh nơi cư trú và chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 • Điều 14. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 • Điều 15. Xử lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ nơi khác gửi đến
 • Điều 16. Gửi hồ sơ và thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, ...
 • Điều 17. Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 • Điều 18. Cuộc họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 • Điều 19. Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Điều 20. Đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình
 • Điều 21. Ra quyết định quản lý tại gia đình và quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 • Điều 22. Quyết định và thời hiệu thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 • Điều 23. Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 • Điều 24. Quyết định quản lý tại gia đình
 • Chương 3. THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH
 • MỤC 1. THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 • Điều 25. Phân công người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục
 • Điều 26. Kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục
 • Điều 27. Nội dung và hình thức giáo dục
 • Điều 28. Cam kết của người được giáo dục
 • Điều 29. Tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục
 • Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của người được phân công giúp đỡ
 • Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của người được giáo dục
 • Điều 32. Trách nhiệm của cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em
 • Điều 33. Việc đi lại, vắng mặt của người được giáo dục tại nơi cư trú
 • Điều 34. Việc thay đổi nơi cư trú của người được giáo dục
 • Điều 35. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian ...
 • Điều 36. Miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 • Điều 37. Hết thời hạn chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 • Điều 38. Hồ sơ về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 • MỤC 2. THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH
 • Điều 39. Thực hiện quản lý, giám sát người chưa thành niên
 • Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của người chưa thành niên được áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình
 • Điều 41. Chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình trong thời gian áp dụng biện pháp
 • Điều 42. Hồ sơ về việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình
 • Chương 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
 • Điều 43. Trách nhiệm của các Bộ có liên quan
 • Điều 44. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 45. Trưởng Công an cấp xã có trách nhiệm
 • Điều 46. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở cấp xã
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 47. Hiệu lực thi hành
 • Điều 48. Trách nhiệm thi hành

Ngày 30/9/2013 Chính phủ ban hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; việc xem xét, quyết định chuyển sang áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên.

Theo đó, Nghị định 111/2013/NĐ-CP không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nước ngoài.

Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng đến 06 tháng, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của người vi phạm như: người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong 06 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng;  người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định; người từ đủ 18 tuổi trở lên, trong 06 tháng đã ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức, tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài, vi phạm trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định: người được giáo dục đã chấp hành một nửa thời gian giáo dục tại xã, phường, thị trấn, nếu có tiến bộ rõ rệt, thì làm đơn đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã xem xét ra quyết định miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Nghị định 111/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 111/2013/NĐ-CP để xử lý: