Thông tư 06/2013/TT-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2013/TT-TTCP

Tiêu đề: Thông tư 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 06/2013/TT-TTCP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Huỳnh Phong Tranh Ngày ban hành: 30/09/2013 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Thông tư 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc giải quyết tố cáo
 • Điều 4. Áp dụng pháp luật
 • Điều 5. Giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay
 • Điều 6. Xử lý tố cáo trong trường hợp người tố cáo rút tố cáo
 • Chương 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
 • MỤC 1. TIẾP NHẬN, CHUẨN BỊ XÁC MINH TỐ CÁO
 • Điều 7. Tiếp nhận tố cáo, kiểm tra điều kiện thụ lý tố cáo
 • Điều 8. Tiếp nhận, xử lý tố cáo tiếp và giải quyết lại tố cáo
 • Điều 9. Ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo
 • Điều 10. Thông báo việc thụ lý tố cáo
 • Điều 11. Kế hoạch xác minh nội dung tố cáo
 • MỤC 2. TIẾN HÀNH XÁC MINH NỘI DUNG TỐ CÁO
 • Điều 12. Thông báo quyết định thành lập Tổ xác minh
 • Điều 13. Làm việc trực tiếp với người tố cáo
 • Điều 14. Làm việc trực tiếp với người bị tố cáo
 • Điều 15. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng ...
 • Điều 16. Thu thập, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo
 • Điều 17. Xác minh thực tế
 • Điều 18. Trưng cầu giám định
 • Điều 19. Gia hạn giải quyết tố cáo
 • Điều 20. Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo
 • Điều 21. Tham khảo ý kiến tư vấn
 • MỤC 3. KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO, XỬ LÝ TỐ CÁO VÀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
 • Điều 22. Thông báo dự thảo kết luận nội dung tố cáo
 • Điều 23. Kết luận nội dung tố cáo
 • Điều 24. Việc xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo
 • Điều 25. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo và thông báo ...
 • Điều 26. Lập, quản lý hồ sơ giải quyết tố cáo
 • Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Tổ chức thực hiện
 • MẪU SỐ 01 - TC BIÊN BẢN GHI NỘI DUNG TỐ CÁO TRỰC TIẾP
 • MẪU SỐ 02 - TC THÔNG BÁO Về việc không thụ lý giải quyết tố cáo
 • MẪU SỐ 03 - TC THÔNG BÁO Về việc không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp
 • MẪU SỐ 04 - TC PHIẾU ĐỀ XUẤT THỤ LÝ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
 • MẪU SỐ 05 - TC QUYẾT ĐỊNH Về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo
 • MẪU SỐ 06 - TC QUYẾT ĐỊNH Về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo
 • MẪU SỐ 07 - TC QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn/Tổ xác minh nội dung tố cáo
 • MẪU SỐ 08 - TC THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải quyết tố cáo
 • MẪU SỐ 09 - TC BIÊN BẢN LÀM VIỆC
 • MẪU SỐ 10 - TC V/v cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng
 • MẪU SỐ 11 - TC GIẤY BIÊN NHẬN Về việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung ...
 • MẪU SỐ 12 - TC V/v: Trưng cầu giám định
 • MẪU SỐ 13 - TC QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn giải quyết tố cáo
 • MẪU SỐ 14 - TC BÁO CÁO CỦA ĐOÀN/TỔ XÁC MINH Về kết quả xác minh nội dung tố cáo
 • MẪU SỐ 15 - TC BÁO CÁO Kết quả xác minh nội dung tố cáo
 • MẪU SỐ 16 - TC KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO
 • MẪU SỐ 17 - TC V/v chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
 • MẪU SỐ 18 - TC BIÊN BẢN Bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm
 • MẪU SỐ 19 - TC THÔNG BÁO Kết quả giải quyết tố cáo
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2013/TT-TTCP để xử lý: