Thông tư 19/2013/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2013/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 19/2013/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Số hiệu: 19/2013/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân Ngày ban hành: 15/08/2013 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 19/2013/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nhiệm vụ của Chương trình
 • Điều 4. Phân cấp quản lý dự án thuộc Chương trình
 • Điều 5. Nguyên tắc chung trong việc giao thực hiện dự án thuộc Chương trình
 • Chương 2. TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH
 • Điều 6. Các dự án hỗ trợ thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học ...
 • Điều 7. Các dự án hỗ trợ hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
 • Điều 8. Các dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ
 • Điều 9. Các dự án hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách ...
 • Điều 10. Các dự án phục vụ công tác quản lý Chương trình
 • Chương 3. ĐỀ XUẤT, GIAO THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH
 • Điều 11. Thông báo các dự án thuộc Chương trình
 • Điều 12. Đề xuất, giao và thực hiện dự án
 • Điều 13. Hồ sơ dự án
 • Điều 14. Đánh giá hồ sơ dự án
 • Điều 15. Quyết định giao chủ trì thực hiện dự án
 • Điều 16. Công bố danh sách dự án
 • Điều 17. Kí hiệu dự án thuộc Chương trình
 • Chương 4. TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH
 • Điều 18. Nội dung, phương thức quản lý Chương trình
 • Điều 19. Cơ quan quản lý Chương trình
 • Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo Chương trình
 • Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành
 • Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án
 • Điều 26. Xử lý các vấn đề phát sinh
 • Chương 5. QUẢN LÝ KINH PHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 • Điều 27. Quản lý kinh phí của Chương trình
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I PHIẾU ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN
 • PHỤ LỤC II THUYẾT MINH DỰ ÁN
 • PHỤ LỤC III BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2013/TT-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 19/2013/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 19/2013/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 19/2013/TT-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 19/2013/TT-BKHCN

Đang cập nhật