Thông tư 21/2013/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 21/2013/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 21/2013/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 67/2013/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 21/2013/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Cẩm Tú Ngày ban hành: 25/09/2013 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 21/2013/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 67/2013/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2013/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA CHÍNH ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. MẪU ĐƠN, BẢNG KÊ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY PHÉP VÀ MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY PHÉP
 • Điều 4. Mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
 • Điều 5. Mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
 • Điều 6. Mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá
 • Điều 7. Mẫu đơn, bảng kê đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá
 • Điều 8. Mẫu đơn, bản cam kết đề nghị cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá
 • Điều 9. Mẫu Giấy chứng nhận, Giấy phép
 • Chương 3. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY PHÉP VÀ MẪU GIẤY CẤP SỬA ...
 • Điều 10. Mẫu đơn đề nghị, Mẫu giấy cấp sửa đổi, bổ sung đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng ...
 • Điều 11. Mẫu đơn đề nghị, Mẫu giấy cấp lại đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc ...
 • Chương 4. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ GIẤY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ
 • Điều 12. Mẫu đơn đăng ký nhu cầu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá
 • Điều 13. Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất xuất khẩu ...
 • Chương 5. BIỂU MẪU, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • Điều 14. Biểu mẫu, chế độ báo cáo đối với cơ quan quản lý nhà nước về công thương các cấp
 • Điều 15. Biểu mẫu, chế độ báo cáo đối với doanh nghiệp
 • Chương 6. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA
 • Điều 16. Kiểm tra định kỳ
 • Điều 17. Kiểm tra đột xuất
 • Điều 18. Nội dung kiểm tra
 • Điều 19. Xử lý kết quả kiểm tra
 • Điều 20. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan kiểm tra
 • Điều 21. Trách nhiệm và quyền hạn của Đoàn kiểm tra
 • Điều 22. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá
 • Chương 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Tổ chức thực hiện
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Phụ lục 1 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ
 • Phụ lục 2 BẢNG KÊ DIỆN TÍCH KHO, NHÀ XƯỞNG VÀ CÁC HẠNG MỤC KHÁC
 • Phụ lục 3 BẢNG KÊ PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ
 • Phụ lục 4 BẢNG KÊ DANH SÁCH LAO ĐỘNG
 • Phụ lục 5 BẢNG KÊ DỰ KIẾN DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ
 • Phụ lục 6 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ
 • Phụ lục 7 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
 • Phụ lục 8 GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
 • Phụ lục 9 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
 • Phụ lục 10 BẢNG KÊ DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH VÀ THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU ...
 • Phụ lục 11 GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
 • Phụ lục 12 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Phụ lục 13 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ CHO CÔNG TY MẸ-CÔNG TY CON
 • Phụ lục 14 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Phụ lục 15 BẢNG KÊ DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ VÀ ĐÓNG BAO THUỐC LÁ
 • Phụ lục 16 BẢNG KÊ ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ
 • Phụ lục 17 GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Phụ lục 18 GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ (Cấp cho tổ hợp công ty mẹ-công ty con)
 • Phụ lục 19 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Phụ lục 20 GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Phụ lục 21 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Phụ lục 22 GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Phụ lục 23 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Phụ lục 24 GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Phụ lục 25 BẢN CAM KẾT VỀ BẢO ĐẢM TUÂN THỦ ĐẦY ĐỦ CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, BẢO ...
 • Phụ lục 26 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ
 • Phụ lục 27 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ
 • Phụ lục 28 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
 • Phụ lục 29 GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ....)
 • Phụ lục 30 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
 • Phụ lục 31 GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...)
 • Phụ lục 32 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Phụ lục 33 GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...)
 • Phụ lục 34 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ CHO CÔNG TY MẸ-CÔNG ...
 • Phụ lục 35 GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ... cho tổ hợp công ty mẹ ...
 • Phụ lục 36 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ
 • Phụ lục 37 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ (Cấp lại lần thứ.......)
 • Phụ lục 38 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ (trong trường hợp bị mất, bị tiêu ...
 • Phụ lục 39 GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ (Cấp lại lần thứ.....)
 • Phụ lục 40 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ (trong trường hợp bị mất, bị tiêu ...
 • Phụ lục 41 GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ (Cấp lại lần thứ ....)
 • Phụ lục 42 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ (trong trường hợp bị mất, bị tiêu ...
 • Phụ lục 43 GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ (Cấp lại lần thứ....)
 • Phụ lục 44 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ CHO CÔNG TY MẸ-CÔNG TY CON (trong ...
 • Phụ lục 45 GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ (Cấp lại lần thứ....... cho tổ hợp công ty mẹ-công ty ...
 • Phụ lục 46 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Phụ lục 47 GIẤY PHÉP PHẦN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ……)
 • Phụ lục 48 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Phụ lục 49 GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ……)
 • Phụ lục 50 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Phụ lục 51 GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ……)
 • Phụ lục 52 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ (trong trường hợp bị mất, bị tiêu ...
 • Phụ lục 53 GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ (Cấp lại lần thứ ………)
 • Phụ lục 54 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ (trong trường hợp bị mất, bị tiêu ...
 • Phụ lục 55 GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ (Cấp lại lần thứ ……………)
 • Phụ lục 56 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ (trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy ...
 • Phụ lục 57 GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ (Cấp lại lần thứ………….)
 • Phụ lục 58 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ THUỐC LÁ NĂM 20 …VÀ DỰ KIẾN SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT NĂM 20 ...
 • Phụ lục 59 BÁO CÁO ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU, GIẤY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ NĂM …(1)
 • Phụ lục 60 ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ VÀ GIẤY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ PHỤC VỤ SẢN XUẤT TIÊU THỤ ...
 • Phụ lục 61 ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ VÀ GIẤY VẤN ĐIẾU THUỐC LÁ ĐỂ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU ...
 • Phụ lục 62 BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRỒNG CÂY THUỐC LÁ, GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN ...
 • Phụ lục 63 BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ NĂM …
 • Phụ lục 64 BÁO CÁO TÌNH HÌNH BÁN BUÔN, BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ CỦA CÁC THƯƠNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
 • Phụ lục 65 DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN, BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ (6 tháng đầu năm ...
 • Phụ lục 66 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ CỦA CÁC THƯƠNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ...
 • Phụ lục 67 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH THUỐC LÁ (6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm…..) ...
 • Phụ lục 68 BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, GIẤY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC LÁ TIÊU ...
 • Phụ lục 69 BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ TRONG NƯỚC (6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng ...
 • Phụ lục 70 BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ (6 tháng đầu năm ……... (hoặc 6 tháng cuối năm ...
 • Phụ lục 71 BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU ỦY THÁC NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ (6 tháng đầu năm ……... (hoặc ...
 • Phụ lục 72 BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
 • Phụ lục 73 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT XUẤT KHẨU, GIA CÔNG XUẤT KHẨU NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
 • Phụ lục 74 BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH THUỐC LÁ NĂM 20 …
 • Phụ lục 75 BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁN HÀNG THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG (6 tháng đầu năm …..(hoặc 6 ...
 • Phụ lục 76 BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁN HÀNG THEO NHÃN HIỆU SẢN PHẨM THUỐC LÁ (6 tháng đầu năm ……. ...
 • Phụ lục 77 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THUỐC LÁ (6 tháng đầu năm ...
 • Phụ lục 78 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ (6 tháng đầu năm ...
 • Phụ lục 79 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ (6 tháng đầu năm …… ...
 • Phụ lục 80 DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH THUỐC LÁ
 • Phụ lục 81 BIÊN BẢN KIỂM TRA
 • Phụ lục 82 BIÊN BẢN KIỂM TRA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 21/2013/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 21/2013/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 21/2013/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 21/2013/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 21/2013/TT-BCT

Đang cập nhật