Quyết định 1942/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1942/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1942/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1942/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 22/10/2013 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 1942/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG ĐẾN NĂM 2020
 • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 (sau đây ...
 • I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
 • 1. Các quan điểm phát triển
 • 2. Mục tiêu
 • II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC
 • 1. Ngành nông, lâm, thủy sản
 • 2. Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp
 • 3. Phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch
 • 4. Phương hướng phát triển các lĩnh vực xã hội
 • 5. Quốc phòng an ninh
 • 6. Phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng
 • 7. Định hướng phát triển theo không gian lãnh thổ
 • III. DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
 • IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH
 • 1. Giải pháp huy động vốn đầu tư
 • 2. Giải pháp về quy hoạch
 • 3. Đổi mới, sắp xếp và phát triển các thành phần kinh tế
 • 4. Chính sách khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường
 • 5. Chính sách phát triển nguồn nhân lực
 • 6. Tăng cường hợp tác với các tỉnh và mở rộng thị trường
 • 7. Tổ chức và lộ trình thực hiện
 • Điều 2. Nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 là cơ sở cho ...
 • Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh ...
 • Điều 4. Giao các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk ...
 • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 161/2006/QĐ-TTg ngày ...
 • Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng ...
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 CỦA TỈNH ĐẮK NÔNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1942/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1942/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1942/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1942/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1942/QĐ-TTg

Đang cập nhật