Nghị định 136/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 136/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Số hiệu: 136/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 21/10/2013 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc cơ bản về chính sách trợ giúp xã hội
 • Điều 4. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội
 • Chương 2. TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN TẠI CỘNG ĐỒNG
 • Điều 5. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
 • Điều 6. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng
 • Điều 7. Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng
 • Điều 8. Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
 • Điều 9. Cấp thẻ bảo hiểm y tế
 • Điều 10. Trợ giúp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
 • Điều 11. Hỗ trợ chi phí mai táng
 • Chương 3. TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỘT XUẤT
 • Điều 12. Hỗ trợ lương thực
 • Điều 13. Hỗ trợ người bị thương nặng
 • Điều 14. Hỗ trợ chi phí mai táng
 • Điều 15. Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
 • Điều 17. Hỗ trợ tạo việc làm, phát triển sản xuất
 • Chương 4. CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TẠI CỘNG ĐỒNG
 • Điều 16. Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả ...
 • Điều 18. Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng
 • Điều 19. Chế độ đối với đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng
 • Điều 20. Chế độ đối với hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng
 • Điều 21. Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội
 • Điều 22. Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
 • Điều 23. Điều kiện, trách nhiệm của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em
 • Điều 24. Điều kiện, trách nhiệm đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng ...
 • Chương 5. CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI, NHÀ XÃ HỘI
 • Điều 25. Đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
 • Điều 26. Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
 • Điều 27. Hỗ trợ giáo dục, đào tạo và tạo việc làm
 • Điều 28. Thẩm quyền tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và đưa đối tượng về sống tại cộng ...
 • Điều 29. Hợp đồng dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng
 • Điều 30. Hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
 • Điều 31. Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
 • Chương 6. HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ GIÚP XÃ HỘI
 • Điều 32. Thành viên Hội đồng xét duyệt
 • Điều 33. Hoạt động của Hội đồng xét duyệt
 • Chương 7. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • Điều 34. Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên
 • Điều 35. Kinh phí thực hiện trợ giúp đột xuất
 • Điều 36. Quản lý kinh phí trợ giúp xã hội
 • Chương 8. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 37. Thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ...
 • Điều 38. Trách nhiệm của các bộ, ngành
 • Điều 39. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 40. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 41. Hiệu lực thi hành
 • Điều 42. Trách nhiệm thi hành

Ngày 21/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Nghị định này quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ giúp xã hội đột xuất; hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội và nhà xã hội.

Nghị định 136 quy định những trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng như đối tượng, mức trợ cấp, những thủ tục, hồ sơ trợ cấp. Những trợ giúp xã hội đột xuất như lương thực, thực phẩm, những người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người bị thương. Những hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng như nuôi dưỡng, bảo trợ, hỗ trợ những trẻ em khó khăn hoàn cảnh. Hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, những đối tượng được bảo trợ, thẩm quyền xét bảo trợ.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 136/2013/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 136/2013/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 136/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 136/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật