Thông tư 35/2013/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 35/2013/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 35/2013/TT-BYT quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 35/2013/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến Ngày ban hành: 30/10/2013 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 35/2013/TT-BYT quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II THỦ TỤC THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 4. Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề
 • Điều 5. Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Chương III CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÌNH CHỈ MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ ...
 • Điều 6. Các trường hợp người hành nghề bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn do sai ...
 • Điều 7. Các trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên ...
 • Chương IV THỦ TỤC, THỜI GIAN ĐÌNH CHỈ MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ ...
 • Điều 8. Thủ tục đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề
 • Điều 9. Thủ tục đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 10. Thời gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám ...
 • Điều 11. Thủ tục cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình ...
 • Điều 12. Thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau ...
 • Chương V TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 13. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 14. Trách nhiệm của người hành nghề
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Điều khoản tham chiếu
 • Điều 17. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 1 MẪU QUYẾT ĐỊNH THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • PHỤ LỤC 2 MẪU QUYẾT ĐỊNH THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • PHỤ LỤC 3 MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA ...
 • PHỤ LỤC 4 MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • PHỤ LỤC 5 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TIẾP TỤC HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG ...
 • PHỤ LỤC 6 MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TIẾP TỤC HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SAU KHI BỊ ĐÌNH ...
 • PHỤ LỤC 7 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG ...
 • PHỤ LỤC 8 MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TIẾP TỤC HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SAU KHI BỊ ĐÌNH ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 35/2013/TT-BYT để xử lý: