Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi do Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Tống Anh Hào Ngày ban hành: 15/10/2013 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thi hành quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi do Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM VÀ THỦ TỤC ĐẶC ...
 • Chương I MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM
 • Điều 1. Đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám ...
 • Điều 2. Gửi đơn đề nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo
 • Điều 3. Nhận đơn đề nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo
 • Điều 4. Xử lý trường hợp đơn đề nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo do cá nhân, cơ quan, tổ chức khác ...
 • Điều 5. Xử lý trường hợp đơn đề nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo do đương sự nộp hoặc gửi đến Tòa ...
 • Điều 6. Cấp giấy xác nhận nhận đơn đề nghị; xem xét, thụ lý đơn đề nghị và trả lại đơn đề nghị
 • Điều 7. Cấp Giấy xác nhận nhận đơn đề nghị trong trường hợp đương sự gửi nhiều đơn đề nghị về cùng một ...
 • Điều 8. Nghiên cứu đơn đề nghị và hồ sơ vụ án
 • Điều 9. Giao nhận và thu thập chứng cứ
 • Điều 10. Chuyển hồ sơ vụ án, thông báo về kết quả xem xét, giải quyết đơn đề nghị giữa Tòa án và Viện ...
 • Điều 11. Hình thức, nội dung văn bản thông báo về việc không kháng nghị, quyết định kháng nghị giám đốc ...
 • Điều 12. Xử lý đối với đơn đề nghị trong trường hợp đã có văn bản thông báo về việc không kháng nghị ...
 • Điều 13. Xử lý văn bản thông báo quy định tại khoản 2 Điều 284 BLTTDS
 • Chương II MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC TÁI THẨM
 • Điều 14. Đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái ...
 • Điều 15. Việc gửi, tiếp nhận và xử lý đơn đề nghị tái thẩm
 • Chương III MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC ĐẶC BIỆT XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN ...
 • Điều 16. Gửi văn bản, hồ sơ vụ án, thông báo liên quan đến thủ tục xem xét lại quyết định của Hội đồng ...
 • Điều 17. Thời hạn mở phiên họp và thông báo mở phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị theo quy định tại ...
 • Điều 18. Thành phần tham dự phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét kiến ...
 • Điều 19. Trình tự tiến hành phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để xem xét kiến ...
 • Điều 20. Thông báo kết quả phiên họp xem xét kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm ...
 • Điều 21. Tổ chức nghiên cứu hồ sơ vụ án
 • Điều 22. Mở phiên họp xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 • Điều 23. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự phiên họp xem xét lại quyết định của Hội ...
 • Điều 24. Thông báo kết quả phiên họp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại quyết định ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Việc giải thích, hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch
 • Mẫu số 01 ( ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định).............. ...
 • Mẫu số 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xem xét theo thủ tục tái thẩm đối với Bản án (Quyết định)..............(1) số ...
 • Mẫu số 03 THÔNG BÁO Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm
 • Mẫu số 04 THÔNG BÁO Yêu cầu sửa đổi, bổ sung văn bản thông báo phát hiện vi phạm
 • Mẫu số 05 ( GIẤY Nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm
 • Mẫu số 06 THÔNG BÁO Giải quyết đơn đề nghị
 • Mẫu số 07 ( THÔNG BÁO Giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm
 • Mẫu số 08 KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM Đối với Bản án (Quyết định) .... số..... ngày..... của Tòa án nhân ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật