Nghị định 172/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 172/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 172/2013/NĐ-CP thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Số hiệu: 172/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 13/11/2013 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 172/2013/NĐ-CP thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng pháp luật có liên quan
 • Chương 2. THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
 • Điều 4. Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 5. Ngành, lĩnh vực, địa bàn được xem xét thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 6. Mức vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi thành lập
 • Điều 7. Hồ sơ đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 8. Người đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 9. Thẩm quyền quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 10. Thẩm định Hồ sơ đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 11. Quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết ...
 • Điều 12. Quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ...
 • Điều 13. Quy trình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Hội đồng thành viên hoặc Chủ ...
 • Điều 14. Quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 15. Đăng ký doanh nghiệp và thời điểm kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Chương 3. TỔ CHỨC LẠI, TẠM NGỪNG KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
 • Điều 16. Tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 17. Điều kiện tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 18. Cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền ra quyết định tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một ...
 • Điều 19. Hồ sơ đề nghị tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 20. Quyết định tổ chức lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 21. Quy trình hợp nhất, sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 22. Quy trình chia, tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 23. Tạm ngừng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Chương 4. GIẢI THỂ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
 • Điều 24. Điều kiện giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 25. Thẩm quyền đề nghị giải thể và quyết định giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 26. Hội đồng giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 27. Quy trình giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 28. Quyết định giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 29. Trách nhiệm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị giải thể
 • Điều 30. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Điều 31. Thời hạn giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 32. Hiệu lực thi hành
 • Điều 33. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

Ngày 13/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 172/2013/NĐ-CP thành lập giải thể công ty TNHH Nhà nước.

Nghị định 172/2013/NĐ-CP thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Nghị định 172/2013/NĐ-CP quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên).

Nghị định 159 quy định việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; tổ chức lại, tạm ngưng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Nghị định 172/2013/NĐ-CP này có hiệu lực kể thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 172/2013/NĐ-CP để xử lý: