Nghị định 177/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 177/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá Số hiệu: 177/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/11/2013 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁ
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TIẾT GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC
 • Mục 1: BÌNH ỔN GIÁ
 • Điều 3. Hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá
 • Điều 4. Trường hợp thực hiện bình ổn giá
 • Điều 5. Quỹ bình ổn giá
 • Điều 6. Đăng ký giá
 • Điều 7. Thẩm quyền, trách nhiệm quyết định áp dụng và thực hiện biện pháp bình ổn giá
 • Mục 2: ĐỊNH GIÁ
 • Điều 8. Thẩm quyền và trách nhiệm định giá
 • Điều 9. Trình tự, thời hạn quyết định giá
 • Điều 10. Điều chỉnh mức giá do Nhà nước định giá
 • Mục 3: HIỆP THƯƠNG GIÁ
 • Điều 11. Thành phần tham gia hiệp thương giá
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện hiệp thương giá
 • Mục 4: KIỂM TRA YẾU TỐ HÌNH THÀNH GIÁ
 • Điều 13. Tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá
 • Điều 14. Các biện pháp xử lý vi phạm
 • Chương 3. KÊ KHAI GIÁ, NIÊM YẾT GIÁ
 • Mục 1: KÊ KHAI GIÁ
 • Điều 15. Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện kê khai giá
 • Mục 2: NIÊM YẾT GIÁ
 • Điều 17. Địa điểm thực hiện niêm yết giá
 • Điều 18. Cách thức niêm yết giá
 • Chương 4. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC GIÁ
 • Mục 1: THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC GIÁ
 • Điều 19. Thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 20. Thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá của Bộ Tài chính
 • Điều 21. Thẩm quyền quản lý nhà nước về giá của các Bộ
 • Điều 22. Thẩm quyền quản lý nhà nước về giá của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 23. Thanh tra chuyên ngành về giá
 • Mục 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ GIÁ
 • Điều 24. Đối tượng xây dựng cơ sở dữ liệu về giá
 • Điều 25. Nội dung cơ sở dữ liệu về giá
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành
 • Điều 27. Trách nhiệm thi hành Nghị định

Ngày 14/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá

Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá về bình ổn giá; định giá của Nhà nước; hiệp thương giá; kiểm tra yếu tố hình thành giá; kê khai giá; niêm yết giá; thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá và cơ sở dữ liệu về giá.

Nghị định 177 quy định việc bình ổn giá, định giá, hiệp thương giá, kiểm tra yếu tố hình thành giá. Nghị định 177 còn quy định về việc kê khai giá, niêm yết giá; quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá, thẩm quyền quản lý nhà nước về lĩnh vực giá, cơ sở dữ liệu về giá.

Nghị định 177/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 177/2013/NĐ-CP để xử lý: