Nghị định 191/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 191/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn Số hiệu: 191/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 21/11/2013 Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn
 • Chương 2. QUY ĐỊNH VỀ KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN
 • Điều 4. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn
 • Điều 5. Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn
 • Điều 6. Phương thức đóng kinh phí công đoàn
 • Điều 7. Nguồn đóng kinh phí công đoàn
 • Chương 3. QUY ĐỊNH VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HỖ TRỢ
 • Điều 8. Các nội dung được ngân sách trung ương hỗ trợ
 • Điều 9. Các nội dung được ngân sách địa phương hỗ trợ
 • Điều 10. Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 13. Trách nhiệm thi hành

Ngày 21/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn.

Theo đó, Nghị định 191 quy định các cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập; các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật phải trích nộp kinh phí Công đoàn với mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động từ ngày 01/01/2013.

Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Riêng đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, quỹ tiền lương là tổng mức tiền lương của những cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng, lao động làm việc hưởng lương trong các nhà máy, doanh nghiệp, đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân và cán bộ, công nhân, viên chức, lao động làm việc hưởng lương trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khoa học - kỹ thuật, sự nghiệp và phục vụ trong Công an nhân dân.

Nguồn đóng kinh phí Công đoàn được Ngân sách Nhà nước bảo đảm và bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật (đối với cơ quan, đơn vị được Ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên) hoặc được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong kỳ (đối với doanh nghiệp và đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ)...

Doanh nghiệp sẽ nộp kinh phí công đoàn mỗi tháng 1 lần vào thời điểm đóng BHXH, riêng với tổ chức, Doanh nghiệp Nông-Lâm-Ngư-Diêm nghiệp sẽ được lựa chọn đóng theo tháng hoặc theo quý. Kinh phí công đoàn của Doanh nghiệp sẽ được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Nghị định 191/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 191/2013/NĐ-CP để xử lý: