Thông tư 156/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 156/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 156/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 06/11/2013 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nội dung quản lý thuế hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm
 • Điều 4. Phạm vi và nội dung quản lý thuế không bao gồm trong Thông tư này
 • Điều 5. Văn bản giao dịch với cơ quan thuế
 • Điều 6. Giao dịch với cơ quan thuế
 • Điều 7. Tiếp nhận hồ sơ thuế gửi đến cơ quan thuế
 • Điều 8. Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế
 • Điều 9. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế
 • Chương II KHAI THUẾ, TÍNH THUẾ
 • Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế
 • Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng
 • Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Điều 13. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Điều 14. Khai thuế tài nguyên
 • Điều 15. Khai thuế bảo vệ môi trường
 • Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân
 • Điều 17. Khai thuế môn bài
 • Điều 18. Khai thuế, khoản thu ngân sách nhà nước liên quan đến sử dụng đất đai
 • Điều 19. Khai phí, lệ phí
 • Điều 20. Khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà ...
 • Điều 21. Khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán
 • Điều 22. Khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê
 • Điều 23. Khai, nộp thuế đối với hoạt động sản xuất thủy điện
 • Điều 24. Khai thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô ...
 • Điều 25. Ấn định thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai vi phạm pháp ...
 • Chương III NỘP THUẾ
 • Điều 26. Thời hạn nộp thuế
 • Điều 27. Đồng tiền nộp thuế
 • Điều 28. Địa điểm và thủ tục nộp thuế
 • Điều 29. Thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
 • Điều 30. Xác định ngày đã nộp thuế
 • Điều 31. Gia hạn nộp thuế
 • Điều 32. Nộp dần tiền thuế nợ
 • Điều 33. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa
 • Điều 34. Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế
 • Điều 35. Miễn tiền chậm nộp tiền thuế và thẩm quyền miễn tiền chậm nộp tiền thuế
 • Chương IV UỶ NHIỆM THU THUẾ
 • Điều 36. Thẩm quyền và phạm vi ủy nhiệm thu thuế
 • Điều 37. Trách nhiệm của bên được ủy nhiệm thu
 • Điều 38. Trách nhiệm của Cơ quan thuế ủy nhiệm thu        
 • Điều 39. Kinh phí ủy nhiệm thu
 • Chương V TRÁCH NHIỆM HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ NỘP THUẾ
 • Điều 40. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh
 • Điều 41. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động
 • Điều 42. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp
 • Điều 43. Việc kế thừa nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân là người đã chết, người mất năng lực hành vi dân ...
 • Điều 44. Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế
 • Chương VI THỦ TỤC MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ; XOÁ NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT
 • Điều 45. Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế
 • Điều 46. Trường hợp cơ quan thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế
 • Điều 47. Ưu đãi thuế theo Điều ước quốc tế
 • Điều 48. Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền ...
 • Chương VII THỦ TỤC HOÀN THUẾ, BÙ TRỪ THUẾ
 • Điều 49. Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết ...
 • Điều 50. Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA
 • Điều 51. Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân ...
 • Điều 52. Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao.
 • Điều 53. Hoàn thuế thu nhập cá nhân
 • Điều 54. Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 • Điều 55. Hồ sơ hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể ...
 • Điều 56. Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền ...
 • Điều 57. Hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác
 • Điều 58. Giải quyết hồ sơ hoàn thuế
 • Điều 59. Hoàn trả tiền thuế, hoàn trả tiền thuế kiêm bù trừ với khoản phải nộp ngân sách nhà nước
 • Chương VIII KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ, QUẢN LÝ RỦI RO
 • Mục 1. KIỂM TRA THUẾ
 • Điều 60. Kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế
 • Điều 61. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế
 • Điều 62. Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 • Điều 63. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 • Điều 64. Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan thuế ra quyết định kiểm tra thuế và công chức thuế ...
 • Mục 2. THANH TRA THUẾ
 • Điều 65. Thanh tra tại trụ sở người nộp thuế       
 • Điều 66. Trình tự, thủ tục thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 • Điều 67. Thanh tra lại các kết luận thanh tra thuế
 • Điều 68. Hồ sơ thanh tra
 • Điều 69. Thủ tục áp dụng các biện pháp trong thanh tra thuế đối với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế ...
 • Mục 3. QUẢN LÝ RỦI RO VỀ THUẾ
 • Điều 70. Áp dụng quản lý rủi ro của cơ quan thuế
 • Chương IX KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHỞI KIỆN VỀ THUẾ
 • Điều 71. Các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, khởi kiện
 • Điều 72. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan thuế các cấp
 • Điều 73. Tiếp người đến khiếu nại, tố cáo
 • Điều 74. Xử lý số thuế nộp thừa, số thuế nộp thiếu sau khi có quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm ...
 • Chương X TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 75. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Điều 76. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 156/2013/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 156/2013/TT-BTC

Phân tích chính sách về Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 156/2013/TT-BTC

Án lệ về Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đang cập nhật