Nghị định 200/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 200/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 200/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội Số hiệu: 200/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 26/11/2013 Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Nghị định 200/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỀU 11 LUẬT CÔNG ĐOÀN VỀ QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC THAM ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hình thức tham gia
 • Điều 4. Nguyên tắc phối hợp
 • Chương 2. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TRONG VIỆC THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ KINH ...
 • Điều 5. Quyền, trách nhiệm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh ...
 • Điều 6. Quyền, trách nhiệm của công đoàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia quản lý nhà nước ...
 • Điều 7. Quyền, trách nhiệm của công đoàn ngành Trung ương tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế ...
 • Điều 8. Quyền, trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham gia quản lý nhà nước, quản lý ...
 • Điều 9. Quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập tham ...
 • Điều 10. Quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tham ...
 • Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành

Ngày 26/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 200/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Nghị định 200/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị và các chính sách liên quan đến người lao động, phải có trách nhiệm mời tổ chức công đoàn cùng cấp tham gia.

Việc tham gia quản lý của công đoàn cùng cấp được thể hiện dưới 03 hình thức sau: Tham gia ý kiến bằng văn bản với cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động do cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tổ chức; Tham gia với tư cách là thành viên các ủy ban, hội đồng do các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp thành lập để giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với tổ chức công đoàn cùng cấp xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp công tác. Định kỳ hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá hoạt động phối hợp công tác của các bên và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung.

Nghị định 200/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 200/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 200/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 200/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật