Thông tư 166/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 166/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 166/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 15/11/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Điều 2. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Điều 3. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng
 • Điều 4. Thời hiệu xử phạt, thời hạn truy thu thuế và thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành ...
 • Điều 5. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Điều 6. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
 • Mục 1. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ
 • Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong ...
 • Điều 8. Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế
 • Điều 9. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định
 • Điều 10. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa ...
 • Điều 11. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng ...
 • Điều 12. Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế ...
 • Điều 13. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế
 • Mục 2. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC CÓ LIÊN QUAN
 • Điều 14. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức tín dụng
 • Điều 15. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức, cá nhân khác có liên quan
 • Chương III THẨM QUYỀN XỬ PHẠT; THỦ TỤC XỬ PHẠT VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ ...
 • Mục 1. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ
 • Điều 16. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Điều 17. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 18. Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Mục 2. THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ
 • Điều 19. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính về thuế
 • Điều 20. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản
 • Điều 21. Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản
 • Điều 22. Lập biên bản vi phạm hành chính về thuế
 • Điều 23. Giải trình của tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về thuế
 • Điều 24. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình ...
 • Điều 25. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Điều 26. Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hủy quyết định xử ...
 • Điều 27. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Điều 28. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Điều 29. Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Mục 3. THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ
 • Điều 30. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản
 • Điều 31. Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành đối với trường hợp lập biên bản
 • Điều 32. Công bố, công khai thông tin vi phạm hành chính về thuế
 • Điều 33. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Điều 34. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Điều 35. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong trường hợp người bị xử phạt chết ...
 • Điều 36. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền
 • Điều 37. Miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Điều 38. Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt ...
 • Điều 39. Chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục ...
 • Điều 40. Nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Điều 41. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, tiền phạt
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 42. Hiệu lực thi hành
 • Điều 43. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC MỘT SỐ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ
 • Mẫu số: 01/BB BIÊN BẢN Vi phạm hành chính về thuế
 • Mẫu số: 02/BB BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH (Áp dụng đối với trường hợp giải trình trực tiếp)
 • Mẫu số: 03/BB BIÊN BẢN LÀM VIỆC
 • Mẫu số: 04/BB BIÊN BẢN CHỨNG NHẬN
 • Mẫu số: 05/BB BIÊN BẢN Về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm ...
 • Mẫu số: 01/QĐ QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản
 • Mẫu số: 02/QĐ QUYẾT ĐỊNH Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Mẫu số: 03/QĐ QUYẾT ĐỊNH Về việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền
 • Mẫu số: 04/QĐ QUYẾT ĐỊNH Về việc thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Mẫu số: 05/QĐ QUYẾT ĐỊNH Về việc nộp tiền phạt nhiều lần
 • Mẫu số: 06/QĐ QUYẾT ĐỊNH Về việc miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Mẫu số: 07/QĐ QUYẾT ĐỊNH Về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả[4]
 • Mẫu số: 08/QĐ QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Mẫu số: 09/QĐ QUYẾT ĐỊNH Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm ...
 • Mẫu số: 10/QĐ QUYẾT ĐỊNH Hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Mẫu số: 11/QĐGQ QUYẾT ĐỊNH Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 166/2013/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 166/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 166/2013/TT-BTC

Đang cập nhật