Hiến pháp 2013

Click để xem chi tiết và Tải về Hiến pháp 2013

Tiêu đề: Hiến pháp 2013 Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Hiến pháp Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 28/11/2013 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Hiến pháp 2013

 • HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • Chương I. CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ
 • Điều 1.
 • Điều 2.
 • Điều 3.
 • Điều 4.
 • Điều 5.
 • Điều 6.
 • Điều 7.
 • Điều 8.
 • Điều 9.
 • Điều 10.
 • Điều 11.
 • Điều 12.
 • Điều 13.
 • Chương II. QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN
 • Điều 14.
 • Điều 15.
 • Điều 16.
 • Điều 17.
 • Điều 18.
 • Điều 19.
 • Điều 20.
 • Điều 21.
 • Điều 22.
 • Điều 23.
 • Điều 24.
 • Điều 25.
 • Điều 26.
 • Điều 27.
 • Điều 28.
 • Điều 29.
 • Điều 30.
 • Điều 31.
 • Điều 32.
 • Điều 33.
 • Điều 34.
 • Điều 35.
 • Điều 36.
 • Điều 37.
 • Điều 38.
 • Điều 39.
 • Điều 40.
 • Điều 41.
 • Điều 42.
 • Điều 43.
 • Điều 44.
 • Điều 45.
 • Điều 46.
 • Điều 47.
 • Điều 48.
 • Điều 49.
 • Chương III. KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 50.
 • Điều 51.
 • Điều 52.
 • Điều 53.
 • Điều 54.
 • Điều 55.
 • Điều 56.
 • Điều 57.
 • Điều 58.
 • Điều 59.
 • Điều 60.
 • Điều 61.
 • Điều 62.
 • Điều 63.
 • Chương IV. BẢO VỆ TỔ QUỐC
 • Điều 64.
 • Điều 65.
 • Điều 66.
 • Điều 67.
 • Điều 68.
 • Chương V. QUỐC HỘI
 • Điều 69.
 • Điều 70.
 • Điều 71.
 • Điều 72.
 • Điều 73.
 • Điều 74.
 • Điều 75.
 • Điều 76.
 • Điều 77.
 • Điều 78.
 • Điều 79.
 • Điều 80.
 • Điều 81.
 • Điều 82.
 • Điều 83.
 • Điều 84.
 • Điều 85.
 • Chương VI. CHỦ TỊCH NƯỚC
 • Điều 86.
 • Điều 87.
 • Điều 88.
 • Điều 89.
 • Điều 90.
 • Điều 91.
 • Điều 92.
 • Điều 93.
 • Chương VII. CHÍNH PHỦ
 • Điều 94.
 • Điều 95.
 • Điều 96.
 • Điều 97.
 • Điều 98.
 • Điều 99.
 • Điều 100.
 • Điều 101.
 • Chương VIII. TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
 • Điều 102.
 • Điều 103.
 • Điều 104.
 • Điều 105.
 • Điều 106.
 • Điều 107.
 • Điều 108.
 • Điều 109.
 • Chương IX. CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 110.
 • Điều 111.
 • Điều 112.
 • Điều 113.
 • Điều 114.
 • Điều 115.
 • Điều 116.
 • Chương X. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA, KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Điều 117.
 • Điều 118.
 • Chương XI. HIỆU LỰC CỦA HIẾN PHÁP VÀ VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
 • Điều 119.
 • Điều 120.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hiến pháp 2013 để xử lý:

Tin tức về Hiến pháp 2013

Phân tích chính sách về Hiến pháp 2013

Đang cập nhật

Án lệ về Hiến pháp 2013

Đang cập nhật