Luật đấu thầu 2013

Click để xem chi tiết và Tải về Luật đấu thầu 2013

Tiêu đề: Luật đấu thầu 2013 Số hiệu: 43/2013/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 26/11/2013 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Luật đấu thầu 2013

 • LUẬT ĐẤU THẦU
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng Luật đấu thầu, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • 34. Người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định ...
 • Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư
 • Điều 6. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 • Điều 7. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • Điều 8. Thông tin về đấu thầu
 • Điều 9. Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu
 • Điều 10. Đồng tiền dự thầu
 • Điều 11. Bảo đảm dự thầu
 • Điều 12. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
 • Điều 13. Chi phí trong đấu thầu
 • Điều 14. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
 • Điều 15. Đấu thầu quốc tế
 • Điều 16. Điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu
 • Điều 17. Các trường hợp hủy thầu
 • Điều 18. Trách nhiệm khi hủy thầu
 • Điều 19. Đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
 • Chương 2. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP
 • MỤC 1. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ
 • Điều 20. Đấu thầu rộng rãi
 • Điều 21. Đấu thầu hạn chế
 • Điều 22. Chỉ định thầu
 • Điều 23. Chào hàng cạnh tranh
 • Điều 24. Mua sắm trực tiếp
 • Điều 25. Tự thực hiện
 • Điều 26. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt
 • Điều 27. Tham gia thực hiện của cộng đồng
 • MỤC 2. PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ
 • Điều 28. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
 • Điều 29. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ
 • Điều 30. Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ
 • Điều 31. Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ
 • Mục 3: TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP
 • Điều 32. Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp
 • Chương 3. KẾ HOẠCH VÀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
 • Điều 33. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Điều 34. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Điều 35. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu
 • Điều 36. Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Điều 37. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Điều 38. Quy trình lựa chọn nhà thầu
 • Chương 4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT; XÉT DUYỆT TRÚNG THẦU
 • Điều 39. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng ...
 • Điều 40. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn
 • Điều 41. Phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất
 • Điều 42. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn
 • Điều 43. Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp ...
 • Chương 5. MUA SẮM TẬP TRUNG, MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN, MUA THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ; CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ...
 • MỤC 1. MUA SẮM TẬP TRUNG
 • Điều 44. Quy định chung về mua sắm tập trung
 • Điều 45. Thỏa thuận khung
 • MỤC 2. MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN
 • Điều 46. Điều kiện áp dụng
 • Điều 47. Tổ chức lựa chọn nhà thầu
 • MỤC 3. MUA THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ
 • Điều 48. Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế
 • Điều 49. Mua thuốc tập trung
 • Điều 50. Ưu đãi trong mua thuốc
 • Điều 51. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế
 • Điều 52. Thanh toán chi phí mua thuốc, vật tư y tế
 • MỤC 4. CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG
 • Điều 53. Hình thức lựa chọn nhà thầu
 • Điều 54. Quy trình lựa chọn nhà thầu
 • Chương 6. LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
 • Điều 55. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
 • Điều 56. Quy trình lựa chọn nhà đầu tư
 • Điều 57. Trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển ...
 • Điều 58. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Điều 59. Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 • Chương 7. LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ QUA MẠNG
 • Điều 60. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng
 • Điều 61. Yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Chương 8. HỢP ĐỒNG
 • MỤC 1. HỢP ĐỒNG VỚI NHÀ THẦU
 • Điều 62. Loại hợp đồng
 • Điều 63. Hồ sơ hợp đồng
 • Điều 64. Điều kiện ký kết hợp đồng
 • Điều 65. Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn
 • Điều 66. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
 • Điều 67. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng
 • MỤC 2. HỢP ĐỒNG VỚI NHÀ ĐẦU TƯ
 • Điều 68. Loại hợp đồng
 • Điều 69. Hồ sơ hợp đồng
 • Điều 70. Điều kiện ký kết hợp đồng
 • Điều 71. Hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn
 • Điều 72. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
 • Chương 9. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ
 • Điều 73. Trách nhiệm của người có thẩm quyền
 • 6. Tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu, thực hiện hợp đồng.
 • Điều 74. Trách nhiệm của chủ đầu tư
 • Điều 75. Trách nhiệm của bên mời thầu
 • Điều 76. Trách nhiệm của tổ chuyên gia
 • Điều 77. Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư
 • Điều 78. Trách nhiệm của tổ chức thẩm định
 • Điều 79. Trách nhiệm của bên mời thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Điều 80. Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Chương 10. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
 • Điều 81. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu
 • Điều 82. Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 83. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 84. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 85. Trách nhiệm của tổ chức vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Điều 86. Xử lý tình huống
 • Điều 87. Thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động đấu thầu
 • Điều 88. Khiếu nại, tố cáo
 • Chương 11. HÀNH VI BỊ CẤM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ ĐẤU THẦU
 • Điều 89. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu
 • Điều 90. Xử lý vi phạm
 • Chương 12. GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VÀ TRANH CHẤP TRONG ĐẤU THẦU
 • MỤC 1. GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG ĐẤU THẦU
 • Điều 91. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu
 • Điều 92. Quy trình giải quyết kiến nghị
 • MỤC 2. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG ĐẤU THẦU TẠI TÒA ÁN
 • Điều 93. Nguyên tắc giải quyết
 • Điều 94. Quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
 • Chương 13. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 95. Hiệu lực thi hành
 • Điều 96. Quy định chi tiết

Luật đấu thầu 2013 quy định quản lý nhà nước được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2013, Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu.

Theo quy định, nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện: Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền; Hạch toán tài chính độc lập; Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu; Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn; Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Mặt khác đối với nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân, tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân; Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Đấu thầu được thực hiện dưới 2 dạng: Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự và đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như sau: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; Tổ chức lựa chọn nhà thầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng là hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Khi có hoạt động đấu thầu, các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao như: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu; Danh sách ngắn; Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng; Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu; Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất; Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu và thông tin khác có liên quan.

Ngoài ra, để khuyến khích hoạt động đấu thầu phát triển, khi tham gia đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế để cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên, nhà thầu được hưởng ưu đãi. Cụ thể: Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu quốc tế để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp bao gồm: Nhà thầu trong nước tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; Nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước mà nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu.

Đồng thời, đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước để cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp bao gồm: Nhà thầu có từ 25% trở lên số lượng lao động là nữ giới; Nhà thầu có từ 25% trở lên số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật; Nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ.

Luật đấu thầu 2013 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật đấu thầu 2013 để xử lý:

Tin tức về Luật đấu thầu 2013

Phân tích chính sách về Luật đấu thầu 2013

Đang cập nhật

Án lệ về Luật đấu thầu 2013

Đang cập nhật