Thông tư 19/2013/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2013/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 19/2013/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Hồng Sơn Ngày ban hành: 28/11/2013 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Trách nhiệm quản lý việc tập sự hành nghề luật sư
 • Chương 2. TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
 • Điều 3. Người đăng ký tập sự hành nghề luật sư
 • Điều 4. Nhận tập sự hành nghề luật sư
 • Điều 5. Đăng ký tập sự hành nghề luật sư
 • Điều 6. Thời gian tập sự hành nghề luật sư
 • Điều 7. Thay đổi nơi tập sự hành nghề luật sư
 • Điều 8. Tạm ngừng, chấm dứt việc tập sự hành nghề luật sư
 • Điều 9. Quyền của người tập sự
 • Điều 10. Nghĩa vụ của người tập sự
 • Điều 11. Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư
 • Điều 12. Điều kiện đối với luật sư hướng dẫn
 • Điều 13. Quyền, nghĩa vụ của luật sư hướng dẫn
 • Điều 14. Từ chối hướng dẫn người tập sự
 • Điều 15. Thay đổi luật sư hướng dẫn
 • Điều 16. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự
 • Điều 17. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư
 • Điều 18. Trách nhiệm của Sở Tư pháp
 • Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
 • Chương 3. KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
 • Điều 20. Người tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
 • Điều 21. Nguyên tắc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
 • Điều 22. Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
 • Điều 23. Tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
 • Điều 24. Thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
 • Điều 25. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng kiểm tra
 • Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra
 • Điều 27. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng kiểm tra
 • Điều 28. Quy trình ra đề kiểm tra viết và bảo mật đề kiểm tra viết
 • Điều 29. Trách nhiệm của thí sinh tham dự kiểm tra
 • Điều 30. Xử lý vi phạm đối với thí sinh tham dự kiểm tra
 • Điều 31. Xử lý vi phạm đối với thành viên Hội đồng kiểm tra, Ban giúp việc cho Hội đồng kiểm tra, Ban ...
 • Điều 32. Chấm điểm kiểm tra
 • Điều 33. Quản lý bài kiểm tra và kết quả kiểm tra
 • Điều 34. Phúc tra bài kiểm tra viết
 • Điều 35. Kiểm tra việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
 • Chương 4. XỬ LÝ KỶ LUẬT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • Điều 36. Xử lý kỷ luật đối với người tập sự và luật sư hướng dẫn
 • Điều 37. Khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư
 • Điều 38. Khiếu nại về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
 • Điều 39. Khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam
 • Điều 40. Tố cáo
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 41. Hiệu lực thi hành
 • Điều 42. Trách nhiệm thi hành
 • TP-LS-01 GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC NHẬN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
 • TP-LS-02 SỔ THEO DÕI QUÁ TRÌNH TẬP SỰ CỦA NGƯỜI TẬP SỰ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2013/TT-BTP để xử lý: