Thông tư 71/2006/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 71/2006/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 71/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 71/2006/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 09/08/2006 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 71/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP NGÀY 25/4/2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH QUYỀN TỰ ...
 • I. Về phạm vi và đối tượng điều chỉnh theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 ...
 • II. Về phân loại đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 ...
 • III. Về huy động vốn và vay vốn tín dụng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 ...
 • IV. Về quản lý tài sản nhà nước theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của ...
 • V. Về hoạt động liên doanh, liên kết, được hướng dẫn như sau
 • VI. Về tài khoản giao dịch theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính ...
 • VII. Về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, được hướng dẫn như sau:
 • VIII. Về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt ...
 • 1. Về nguồn tài chính, thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 ...
 • 2. Về nội dung chi, thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của ...
 • 3. Về tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 43 ...
 • 4. Về sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm, thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số ...
 • 5. Về sử dụng các quỹ, thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 ...
 • 6. Tạm chi trước thu nhập tăng thêm Căn cứ kết quả hoạt động tài chính quý, năm của đơn vị, nhằm động ...
 • 7. Đơn vị sự nghiệp không được sử dụng các nguồn kinh phí được quy định tại khoản 2, Điều 19 Nghị định ...
 • IX. Về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước ...
 • 1. Nguồn tài chính, thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của ...
 • 2.6. Kiểm tra, kiểm soát hoạt động thu, chi
 • 2. Về nội dung chi, thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của ...
 • 3. Về tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 43 ...
 • 4. Về sử dụng kinh phí tiết kiệm được (khoản chênh lệch thu lớn hơn chi), thực hiện theo quy định tại ...
 • 5. Tạm ứng chi trước thu nhập tăng thêm Căn cứ kết quả hoạt động tài chính quý, năm của đơn vị; nhằm ...
 • 6. Đơn vị sự nghiệp không được sử dụng các nguồn kinh phí quy định tại khoản 2 Điều 26 của Nghị định ...
 • X. Lập dự toán, chấp hành dự toán, hạch toán kế toán và quyết toán thu, chi
 • 1. Lập dự toán
 • 1.1. Lập dự toán của đơn vị sự nghiệp
 • 1.2. Lập dự toán của cơ quan quản lý cấp trên
 • 2. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
 • 2.1. Giao dự toán năm đầu thời kỳ ổn định
 • 2.2. Giao dự toán 2 năm tiếp theo của thời kỳ ổn định
 • 2.3. Thực hiện dự toán thu, chi
 • 2.4. Hạch toán kế toán
 • 2.5. Quyết toán
 • XI- Tổ chức thực hiện
 • 1. Xác định phân loại đơn vị sự nghiệp và mức ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động thường xuyên năm đầu ...
 • 2. Năm cuối của thời kỳ ổn định, đơn vị sự nghiệp lập báo cáo tổng kết đánh gía tình hình thực hiện cơ ...
 • 3. Các đơn vị sự nghiệp đã được giao quyền tự chủ theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của ...
 • 4. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu chưa được giao quyền tự chủ về tài chính theo Nghị định số 10 ...
 • 5. Chế độ báo cáo hàng năm
 • PHỤ LỤC SỐ 01 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHẾ ...
 • PHỤ LỤC SỐ 02 PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ ...
 • BIỂU KÈM THEO PHỤ LỤC SỐ 02
 • DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM
 • DỰ TOÁN THU, CHI PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
 • PHỤ LỤC 2.1 DỰ TOÁN THU, CHI PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
 • PHỤ LỤC SỐ 03 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU
 • Phụ lục số 04 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ ...
 • Phụ lục số 05 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH (Dùng cho các ...
 • Phụ lục số 06 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH (Dùng cho: Các ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 71/2006/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 71/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 71/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 71/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 71/2006/TT-BTC

Đang cập nhật