Thông tư 199/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 199/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 199/2013/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 199/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp Ngày ban hành: 20/12/2013 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 199/2013/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
 • Chương I PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
 • Điều 1. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách địa phương
 • Điều 2. Phân bổ và giao dự toán thu ngân sách:
 • Điều 3. Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước
 • Điều 4. Thực hiện cơ chế tài chính tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2014 theo ...
 • Điều 5. Thời gian phân bổ, giao dự toán
 • Chương II TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 6. Tổ chức quản lý thu ngân sách
 • Điều 7. Tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước
 • Điều 8. Thực hiện cấp phát, thanh toán kinh phí
 • Điều 9. Thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách
 • Điều 10. Thực hiện chuyển nguồn sang năm sau
 • Điều 11. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng
 • Điều 12. Thực hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Điều khoản thi hành
 • Mẫu số 1a V/v dự kiến phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm
 • Mẫu số 1b V/v dự kiến phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm
 • Mẫu số 1c V/v dự kiến phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm
 • PHỤ LỤC SỐ 01 (Kèm theo công văn (theo các mẫu số 1a, 1b, 1c) số ......... ngày ....... của ........ ...
 • Mẫu số 2a Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm
 • Mẫu số 2b Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm ......
 • Mẫu số 2c Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm
 • PHỤ LỤC SỐ 02 DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM .........
 • Mẫu số 3 TỔNG HỢP NHU CẦU RÚT VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊUTỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
 • Mẫu số: C2-09/NS
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 199/2013/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 199/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 199/2013/TT-BTC

Đang cập nhật