Thông tư 21/2013/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 21/2013/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 21/2013/TT-BTP quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền pháp luật và biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 21/2013/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thúy Hiền Ngày ban hành: 18/12/2013 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 21/2013/TT-BTP quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền pháp luật và biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN, MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT; CÔNG NHẬN, CHO THÔI ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Phạm vi hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
 • Chương 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN, MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT
 • Điều 3. Đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật
 • Điều 4. Hồ sơ đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật
 • Điều 5. Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật
 • Điều 6. Các trường hợp miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
 • Điều 7. Đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
 • Điều 8. Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
 • Điều 9. Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
 • Điều 10. Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật đối với trường hợp tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp ...
 • Chương 3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN, CHO THÔI LÀM TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT
 • Điều 11. Đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật
 • Điều 12. Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật
 • Điều 13. Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
 • Điều 14. Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
 • Chương 4. MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT
 • Điều 15. Biện pháp củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền ...
 • Điều 16. Biện pháp quản lý, sử dụng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
 • Điều 17. Biện pháp bảo đảm về tài chính cho hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp ...
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
 • Điều 19. Trách nhiệm thi hành
 • Mẫu số: 01/BCVPL DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT
 • Mẫu số: 02/BCVPL DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN THUỘC TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ MIỄN NHIỆM
 • Mẫu số: 03CVPL DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT THUỘC TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN
 • Mẫu số: 04/TTVPL DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT
 • Mẫu số: 05CVPL DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THUỘC TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ CHO THÔI LÀM TUYÊN TRUYỀN VIÊN
 • Mẫu số: 06CVPL DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT  THUỘC TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 21/2013/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 21/2013/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 21/2013/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 21/2013/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 21/2013/TT-BTP

Đang cập nhật