Nghị định 83/2006/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 83/2006/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 83/2006/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại,giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước Số hiệu: 83/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 17/08/2006 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 83/2006/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại,giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC SỰ ...
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức
 • Điều 5. Điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức
 • Điều 6. Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức
 • Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan đề nghị thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức
 • Điều 8. Thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức
 • Chương 2: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP NHÀ ...
 • Mục 1: THÀNH LẬP TỔ CHỨC
 • Điều 9. Đề án thành lập tổ chức
 • Điều 10. Tờ trình thành lập tổ chức
 • Điều 11. Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan
 • Điều 12. Thẩm định thành lập tổ chức
 • Điều 13. Thẩm tra thủ tục, hồ sơ thành lập tổ chức
 • Điều 14. Quyết định thành lập tổ chức
 • Điều 15. Hồ sơ thành lập tổ chức
 • Điều 16. Gửi hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ thành lập tổ chức
 • Điều 17. Xử lý hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức
 • Điều 18. Thời hạn giải quyết việc thành lập tổ chức
 • Mục 2: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ CHỨC
 • Điều 19. Đề án, tờ trình tổ chức lại, giải thể tổ chức
 • Điều 20. Hồ sơ tổ chức lại, giải thể tổ chức
 • Điều 21. Thời hạn giải quyết việc tổ chức lại, giải thể tổ chức
 • Chương 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành
 • Điều 23. Trách nhiệm thi hành

Ngày 17/08/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2006/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.

Nghị định Nghị định 83/2006/NĐ-CP quy định nguyên tắc, điều kiện, trách nhiệm của cơ quan đề nghị, trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.

Theo đó, để thành lập tổ chức cần: Có hồ sơ đầy đủ theo quy định; Bảo đảm các điều kiện cần thiết về nhân sự, biên chế, kinh phí, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để triển khai hoạt động sau khi tổ chức được thành lập. Đồng thời để tổ chức lại cần: Có hồ sơ đầy đủ theo quy; Có phương án về nhân sự lãnh đạo chủ chốt, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện quyết định tổ chức lại tổ chức. Và cuối cùng, để giải thể tổ chức cần:Có hồ sơ đầy đủ theo quy định; Có phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.
 
Trong đó, Nghị định 83/2006/NĐ-CP quy định về hồ sơ trong các thủ tục như sau:

 - Hồ sơ thành lập tổ chức gồm: Đề án thành lập tổ chức; Tờ trình về Đề án thành lập tổ chức, dự thảo Quyết định thành lập tổ chức (kèm theo), dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức (đối với việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước); Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập tổ chức; Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức.

- Hồ sơ tổ chức lại gồm: Đề án về tổ chức lại tổ chức; Tờ trình về đề án tổ chức lại tổ chức và dự thảo Quyết định về tổ chức lại tổ chức (kèm theo); Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan; Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

- Hồ sơ giải thể tổ chức gồm: Đề án về giải thể tổ chức; Tờ trình về đề án giải thể tổ chức và dự thảo Quyết định về giải thể tổ chức (kèm theo); Các văn bản của các cơ quan có liên quan xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

Nghị định 83/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 08/09/2006.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 83/2006/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 83/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 83/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 83/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 83/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật