Nghị định 220/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 220/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 220/2013/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân Số hiệu: 220/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 27/12/2013 Lĩnh vực: Quốc phòng, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Nghị định 220/2013/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo
 • Chương 2. GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC QUỐC ...
 • MỤC 1. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
 • Điều 5. Nguyên tắc xác định thẩm quyền
 • Điều 6. Thẩm quyền giải quyết tố cáo trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ
 • MỤC 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
 • Điều 7. Tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo có nội dung khiếu nại
 • Điều 8. Thụ lý tố cáo trong trường hợp người bị tố cáo đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến ...
 • Điều 9. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ
 • Điều 10. Phối hợp xác minh nội dung tố cáo
 • Điều 11. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo
 • Chương 3. GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC QUỐC ...
 • Điều 12. Thẩm quyền giải quyết tố cáo trong quản lý nhà nước về quốc phòng
 • Điều 13. Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo trong quản lý nhà nước về quốc phòng
 • Chương 4. BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO; TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC BẢO VỆ NGƯỜI ...
 • Điều 14. Phạm vi, thời hạn, trình tự, thủ tục, các biện pháp bảo vệ
 • Điều 15. Trách nhiệm của người giải quyết tố cáo trong việc bảo vệ người tố cáo và người thân thích của ...
 • Điều 16. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ người tố cáo và người thân ...
 • Chương 5. QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
 • Điều 17. Quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
 • Điều 18. Báo cáo công tác giải quyết tố cáo
 • Điều 19. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra các cấp trong Quân đội nhân dân
 • Điều 20. Trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ về công tác giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 220/2013/NĐ-CP tố cáo giải quyết tố cáo Quân đội nhân dân.

Nội dung chính của Nghị định số 220/2013 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; bảo vệ người tố cáo, người thân thích của người tố cáo; quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.

Theo đó nghị định số 220/2013 nêu rõ nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo như sau: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng do người đứng đầu về hành chính quân sự của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng giải quyết; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người chỉ huy cơ quan, đơn vị do người đứng đầu về hành chính quân sự có thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị đó giải quyết.

Bên cạnh đó, nghị định số 220/2013 quy định trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng.

Ngoài ra, nghị định số 220/2013 còn quy định về việc bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ người tố cáo; quản lý công tác giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/02/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 220/2013/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 220/2013/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 220/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 220/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 220/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật