Thông tư 202/2013/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 202/2013/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 202/2013/TT-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng Số hiệu: 202/2013/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Thành Cung Ngày ban hành: 07/11/2013 Lĩnh vực: Chính sách xã hội

Mục lục Thông tư 202/2013/TT-BQP hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC NHẬN; TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc, thẩm quyền xác nhận
 • Chương 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC NHẬN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
 • Mục 1: NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ NGÀY ...
 • Điều 4. Hồ sơ công nhận
 • Điều 5. Trách nhiệm lập hồ sơ
 • Mục 2: LIỆT SĨ
 • Điều 6. Hồ sơ xác nhận
 • Điều 7. Căn cứ cấp giấy báo tử
 • Điều 8. Trách nhiệm lập hồ sơ
 • Mục 3: ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN
 • Điều 9. Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ
 • Điều 10. Trách nhiệm lập hồ sơ hưởng chế độ
 • Mục 4: THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
 • Điều 11. Hồ sơ xác nhận
 • Điều 12. Căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương
 • Điều 13. Trách nhiệm lập hồ sơ
 • Điều 14. Thủ tục cấp lại hồ sơ và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với thương binh bị ngừng ...
 • Mục 5: BỆNH BINH
 • Điều 15. Hồ sơ xác nhận
 • Điều 16. Căn cứ cấp giấy chứng nhận bệnh tật
 • Điều 17. Trách nhiệm lập hồ sơ
 • Mục 6: NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC ĐANG CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI
 • Điều 18. Hồ sơ xác nhận
 • Điều 19. Trách nhiệm lập hồ sơ
 • Mục 7: NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY
 • Điều 20. Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ
 • Điều 21. Trách nhiệm lập hồ sơ hưởng chế độ
 • Mục 8: NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ
 • Điều 22. Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ
 • Điều 23. Trách nhiệm lập hồ sơ hưởng chế độ
 • Chương 3. QUẢN LÝ HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG, THỦ TỤC DI CHUYỂN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG ...
 • Điều 24. Quy định ký hiệu hồ sơ
 • Điều 25. Chế độ quản lý hồ sơ người có công
 • Điều 26. Thủ tục di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng
 • Điều 27. Sửa đổi nội dung cá nhân trong hồ sơ người có công với cách mạng
 • Chương 4. XỬ LÝ VƯỚNG MẮC TRONG THẨM ĐỊNH, XÉT DUYỆT HỒ SƠ; XỬ LÝ VI PHẠM; TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT ...
 • Điều 28. Xử lý vướng mắc trong thẩm định, xét duyệt hồ sơ người có công với cách mạng
 • Điều 29. Xử lý đối với người có công thuộc Bộ Quốc phòng quản lý đang hưởng chế độ ưu đãi nhưng phạm ...
 • Điều 30. Tổ chức giám định thương tật của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
 • Chương 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 31. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
 • Điều 32. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 33. Nguồn kinh phí thực hiện
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành
 • Điều 35. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 1 KÝ HIỆU HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
 • PHỤ LỤC 2
 • Mẫu LT1 BẢN KHAI CÁ NHÂN Dùng cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945
 • Mẫu LT2 BẢN KHAI CÁ NHÂN Dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng người hoạt động cách mạng trước ngày ...
 • Mẫu LT3 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945
 • Mẫu TKN1 BẢN KHAI CÁ NHÂN Dùng cho người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi ...
 • Mẫu TKN2 BẢN KHAI CÁ NHÂN Dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng người hoạt động cách mạng từ ngày 01 ...
 • Mẫu TKN3 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 ĐẾN NGÀY ...
 • Mẫu UQ BIÊN BẢN ỦY QUYỀN
 • Mẫu LS1 GIẤY BÁO TỬ
 • Mẫu LS1a
 • Mẫu LS1b BIÊN BẢN KIỂM KÊ DI VẬT VÀ TIỀN RIÊNG
 • Mẫu LS1c BIÊN BẢN BÀN GIAO DI VẬT VÀ TIỀN RIÊNG
 • Mẫu LS1d SƠ ĐỒ MỘ CHÍ
 • Mẫu LS2 PHIẾU XÁC MINH
 • Mẫu LS3 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xác nhận liệt sĩ đối với trường hợp (hy sinh hoặc mất tin, mất tích)...........
 • Mẫu LS4 BẢN KHAI TÌNH HÌNH THÂN NHÂN LIỆT SĨ
 • Mẫu AH1 BẢN KHAI CÁ NHÂN Dùng cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng Lao động trong thời ...
 • Mẫu AH2 BẢN KHAI CÁ NHÂN Dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ...
 • Mẫu AH3 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ANH HÙNG ...
 • Mẫu AH4 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI THÂN NHÂN HOẶC NGƯỜI THỜ CÚNG ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ ...
 • Mẫu TB1 GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG
 • Mẫu TB2 BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT
 • Mẫu TB3 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG BINH HOẶC NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH ...
 • Mẫu TB4 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT MỘT LẦN
 • Mẫu TB5 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ
 • Mẫu TB6 ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ THƯƠNG TẬT
 • Mẫu XN1 GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC ĐƯỢC GIAO ĐI LÀM NHIỆM VỤ........(2)..............
 • Mẫu XN2 BIÊN BẢN Xảy ra sự việc và xác nhận trường hợp (hy sinh hoặc bị thương, bị bệnh)... trong khi ...
 • Mẫu XN3 BIÊN BẢN KIỂM TRA DANH SÁCH HOẶC HỒ SƠ, GIẤY TỜ LƯU TRỮ TẠI ĐƠN VỊ VỀ TRƯỜNG HỢP BỊ THƯƠNG CỦA ...
 • Mẫu XN4 BIÊN BẢN KIỂM TRA VẾT THƯƠNG THỰC THỂ VỀ TRƯỜNG HỢP BỊ THƯƠNG CỦA ĐỒNG CHÍ.................. ...
 • Mẫu TL ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI HỒ SƠ THƯƠNG BINH VÀ GIẢI QUYẾT TRUY LĨNH TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT
 • Mẫu XD PHIẾU THẨM ĐỊNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH................
 • Mẫu BB1 GIẤY CHỨNG NHẬN BỆNH TẬT
 • Mẫu BB2 BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH BỆNH TẬT
 • Mẫu BB3 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỆNH BINH VÀ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP
 • Mẫu BB4 BIÊN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN BỆNH BINH
 • Mẫu BB5 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỆNH TẬT VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH BINH
 • Mẫu BB6 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỆNH TẬT VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH BINH ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN ĐÃ ...
 • Mẫu HH1 BẢN KHAI CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA ...
 • Mẫu HH2 BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH BỆNH TẬT
 • Mẫu HH3 GIẤY CHỨNG NHẬN BỆNH TẬT DO NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC
 • Mẫu HH4 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC ...
 • Mẫu TĐ1 BẢN KHAI CÁ NHÂN Dùng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày ...
 • Mẫu TĐ4 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN ...
 • Mẫu KC1 BẢN KHAI CÁ NHÂN Dùng cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm ...
 • Mẫu KC2 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, BẢO ...
 • Mẫu HS2 BẢN TRÍCH LỤC HỒ SƠ THƯƠNG BINH
 • Mẫu HS5 ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ
 • Mẫu HS7 PHIẾU BÁO DI CHUYỂN HỒ SƠ.........(1)......
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 202/2013/TT-BQP để xử lý: