Nghị quyết 01/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 01/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Chính phủ ban hành Số hiệu: 01/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 02/01/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Chính phủ ban hành

 • NGHỊ QUYẾT VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH ...
 • QUYẾT NGHỊ:
 • Phần thứ nhất NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH ...
 • I. TIẾP TỤC ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, KIỂM SOÁT LẠM PHÁT
 • 1. Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả
 • 2. Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm
 • 3. Phát triển thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa; tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả
 • 4. Đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu
 • 1. Tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất
 • 2. Rà soát, sửa đổi bổ sung, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển ...
 • III. ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN BA ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC GẮN VỚI TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ, ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG ...
 • 1. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược
 • 2. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng
 • IV. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI, CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN
 • 1. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội
 • 2. Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
 • 3. Phát triển văn hóa xã hội
 • V. SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ CÓ HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
 • VI. ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ ...
 • 1. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 • 2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • VII. BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI
 • VIII. MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI, CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ
 • IX. TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TẠO ĐỒNG THUẬN XÃ HỘI
 • Phần thứ hai TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 01/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 01/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 01/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 01/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 01/NQ-CP

Đang cập nhật