Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Nam Thắng, Cao Lại Quang, Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 30/12/2013 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ, NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ THUÊ CÔNG TRÌNH ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 3. Nguyên tắc, căn cứ xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • MỤC 1. CƠ CHẾ, NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT GIÁ THUÊ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG
 • Điều 4. Cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 5. Các phương thức kiểm soát giá thuê
 • Điều 6. Thông báo đăng ký giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 7. Hiệp thương giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 8. Niêm yết giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 9. Kiểm tra yếu tố hình thành giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 10. Quy định miễn, giảm giá thuê phục vụ hoạt động công ích quốc phòng, an ninh
 • MỤC 2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ THUÊ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG
 • Điều 11. Phương pháp xác định giá thuê
 • Điều 12. Phương pháp chi phí
 • Điều 13. Phương pháp so sánh
 • Chương 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC V/v Thông báo đăng ký giá thuê CTHTKTSDC
 • THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIÁ THUÊ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT

Đang cập nhật