Thông tư 04/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 04/2014/TT-BTC quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 04/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh Ngày ban hành: 02/01/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 04/2014/TT-BTC quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ...
 • Phần I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Yêu cầu đối với công tác thẩm tra quyết toán
 • Điều 4. Trách nhiệm của các bên liên quan
 • Phần II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Chương I TRÌNH TỰ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TRÌNH DUYỆT QUYẾT TOÁN
 • Điều 5. Kiểm tra hồ sơ
 • Điều 6. Xử lý các trường hợp
 • Điều 7. Trách nhiệm bổ sung hồ sơ
 • Chương II TRÌNH TỰ THẨM TRA QUYẾT TOÁN
 • Mục 1. TRÌNH TỰ THẨM TRA QUYẾT TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
 • Điều 8. Kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng kiểm toán
 • Điều 9. Kiểm tra nội dung Báo cáo kết quả kiểm toán
 • Điều 10. Kiểm tra việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 11. Xem xét kiến nghị của chủ đầu tư với báo cáo kiểm toán
 • Điều 12. Kiểm tra việc chấp hành kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán nhà nước (nếu ...
 • Điều 13. Nhận xét, kiến nghị
 • Mục 2. TRÌNH TỰ THẨM TRA QUYẾT TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
 • Điều 14. Thẩm tra hồ sơ pháp lý của dự án
 • Điều 15. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư của dự án
 • Điều 16. Thẩm tra chi phí đầu tư của dự án
 • Điều 17. Thẩm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản (nếu có)
 • Điều 18. Thẩm tra xác định giá trị tài sản
 • Điều 19. Thẩm tra xác định công nợ, vật tư thiết bị tồn đọng
 • Điều 20. Kiểm tra việc chấp hành kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán nhà nước (nếu ...
 • Điều 21. Nhận xét, kiến nghị:
 • Điều 22. Kiểm tra hiện trường
 • Chương III TRÌNH TỰ TRÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
 • Điều 23. Hồ sơ trình phê duyệt quyết toán
 • Phần III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Mẫu số 01/GHSQT PHIỀU GIAO NHẬN Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2014/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 04/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 04/2014/TT-BTC

Đang cập nhật