Nghị định 221/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 221/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Số hiệu: 221/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 30/12/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • Điều 4. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • Điều 5. Không lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • Điều 6. Những hành vi bị nghiêm cấm trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện ...
 • Điều 7. Kinh phí bảo đảm cho việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • Chương 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • Điều 9. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • Điều 10. Thẩm quyền xác định người nghiện ma túy.
 • Điều 11. Thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • Điều 12. Gửi hồ sơ để kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ...
 • Điều 13. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt ...
 • Điều 14. Giao cho tổ chức xã hội quản lý người không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục ...
 • Chương 3. THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC
 • Điều 15. Đưa người đã có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • Điều 16. Thủ tục tiếp nhận người bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • Điều 17. Truy tìm đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn
 • Điều 18. Hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • Điều 19. Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện ...
 • Điều 20. Tạm thời đưa học viên ra khỏi cơ sở cai nghiện bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố ...
 • Điều 21. Giải quyết trường hợp học viên chết trong thời gian chấp hành quyết định tại cơ sở cai nghiện ...
 • Điều 22. Quản lý học viên
 • Điều 23. Chế độ cai nghiện, chăm sóc sức khỏe
 • Điều 24. Chế độ ăn, mặc và sinh hoạt
 • Điều 25. Chế độ học văn hóa
 • Điều 26. Chế độ học nghề
 • Điều 27. Chế độ lao động
 • Điều 28. Chế độ thăm, gặp thân nhân
 • Điều 29. Giải quyết chế độ chịu tang
 • Điều 30. Hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng
 • Điều 31. Hết hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • Điều 32. Khen thưởng, kỷ luật
 • Chương 4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC
 • Điều 33. Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • Điều 34. Nhiệm vụ của cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • Điều 35. Phối hợp, hỗ trợ trong việc bảo đảm an ninh trật tự và khám chữa bệnh tại cơ sở cai nghiện bắt ...
 • Chương 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
 • Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Y tế
 • Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 39. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 40. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 41. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 42 Hiệu lực thi hành
 • Điều 43 Trách nhiệm thi hành

Nghị định 221/2013/NĐ-CP chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nội dung chính của Nghị định số 221/2013 là việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Sau tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, hồ sơ được gửi cho phòng Tư pháp cấp huyện nơi cơ quan lập hồ sơ đóng trụ sở và được xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Bên cạnh đó nghị định số 221/2013 cũng quy định chi tiết việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Công an cấp huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đưa người đi thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời hạn 05 ngày từ ngày nhận được quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nghị định số 221/2013 cũng hướng dẫn những quy định về truy tìm đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bỏ trốn; hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc…

Nghị định số 01/2014 cũng có quy định về tổ chức hoạt động cơ sở cai nghiện bắt buộc, phối hợp, hỗ trợ trong việc bảo đảm an ninh trật tự và khám chữa bệnh tại cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nghị định số 01/2014 có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 221/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 221/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 221/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật