Thông tư 39/2013/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 39/2013/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 39/2013/TT-NHNN quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số hiệu: 39/2013/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đào Minh Tú Ngày ban hành: 31/12/2013 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 39/2013/TT-NHNN quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH, TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KHOẢN DỰ PHÒNG RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc trích lập, hạch toán và sử dụng khoản dự phòng rủi ro
 • Điều 4. Thời điểm xác định, trích lập và hạch toán dự phòng rủi ro
 • Điều 5. Thẩm quyền xử lý tổn thất bằng khoản dự phòng rủi ro
 • Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • MỤC 1. PHÂN LOẠI TÀI SẢN CÓ RỦI RO, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ TỶ LỆ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO
 • Điều 6. Phân loại tài sản có rủi ro
 • Điều 7. Phương pháp xác định số dự phòng rủi ro cần phải trích lập
 • Điều 8. Trình tự xác định, trích lập và hạch toán số dự phòng rủi ro được trích lập trong năm tài chính
 • MỤC 2. SỬ DỤNG KHOẢN DỰ PHÒNG RỦI RO ĐỂ XỬ LÝ TỔN THẤT
 • Điều 9. Các khoản tổn thất được sử dụng khoản dự phòng rủi ro để xử lý
 • Điều 10. Hồ sơ pháp lý làm căn cứ xử lý các khoản tổn thất
 • Điều 11. Trình tự xử lý tổn thất
 • Điều 12. Thành phần Hội đồng xử lý tổn thất
 • Điều 13. Nhiệm vụ của Hội đồng xử lý tổn thất
 • Điều 14. Quản lý các khoản tổn thất sau khi đã được xử lý
 • Chương 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Trách nhiệm của đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Tổ chức thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 39/2013/TT-NHNN để xử lý: