Quyết định 06/2014/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 06/2014/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 06/2014/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 06/2014/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải Ngày ban hành: 20/01/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 06/2014/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TÌM KIẾM, CỨU NẠN TRÊN BIỂN VÀ TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2014 thay thế Quyết định số 103 ...
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP TÌM KIẾM, CỨU NẠN TRÊN BIỂN VÀ TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển
 • Điều 5. Lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển
 • Điều 6. Phân vùng trách nhiệm chủ trì phối hợp tìm kiếm, cứu nạn người, phương tiện hoạt động trên biển ...
 • Điều 7. Diễn tập phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển
 • Điều 8. Thanh toán chi phí tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển
 • Chương 2. THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM, CỨU NẠN TRÊN BIỂN VÀ TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN
 • Điều 9. Hệ thống thông tin tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển
 • Điều 10. Quy định về thông tin liên lạc trong tìm kiếm, cứu nạn trên biển
 • Điều 11. Trách nhiệm phát và tiếp nhận tín hiệu cấp cứu - khẩn cấp
 • Điều 12. Quy định về phát thông tin người, phương tiện đang gặp nguy hiểm trên biển
 • Điều 13. Phát tin cảnh báo và thông báo các biện pháp phòng tránh thiên tai, thảm họa trên biển
 • Chương 3. TÌM KIẾM, CỨU NẠN TRÊN BIỂN
 • Điều 14. Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường trên biển
 • Điều 15. Phối hợp trong lai dắt, cứu hộ phương tiện bị nạn trên biển
 • Điều 16. Phối hợp sử dụng tàu bay tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển
 • Điều 17. Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn tàu bay bị nạn trên biển
 • Điều 18. Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trong vùng trách nhiệm chung, khu vực ranh giới về tìm kiếm, cứu ...
 • Điều 19. Phối hợp với người, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên ...
 • Điều 20. Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn ngư dân, tàu cá trên biển
 • Chương 4. TÌM KIẾM, CỨU NẠN TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN
 • Điều 21. Cảng vụ hàng hải
 • Điều 22. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 23. Tổ chức, cá nhân quản lý phương tiện thủy đóng tại địa phương
 • Điều 24. Tổ chức, cá nhân có phương tiện bị nạn trong vùng nước cảng biển
 • Chương 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
 • Điều 25. Trách nhiệm của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
 • Điều 26. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương
 • Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải
 • Điều 30. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 32. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Điều 33. Trách nhiệm của Bộ Y tế
 • Điều 34. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao
 • Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 36. Trách nhiệm của các Bộ, ngành khác
 • Điều 37. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển
 • Điều 38. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có phương tiện hoạt động trên biển
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 39. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 06/2014/QĐ-TTg để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 06/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 06/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 06/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 06/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật