Thông tư 02/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 02/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 02/01/2014 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ ...
  • Điều 1. Danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
  • Điều 2. Danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
  • Điều 3. Về mức thu
  • Điều 4. Về quản lý, sử dụng tiền phí, lệ phí
  • Điều 5. Tổ chức thực hiện
  • Điều 6. Hiệu lực thi hành
  • BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2014/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 02/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 02/2014/TT-BTC

Đang cập nhật