Quyết định 2899/QĐ-BNN-TTr

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2899/QĐ-BNN-TTr

Tiêu đề: Quyết định 2899/QĐ-BNN-TTr năm 2013 về Quy chế thanh tra, kiểm tra và kiểm toán nội bộ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 2899/QĐ-BNN-TTr Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng Ngày ban hành: 09/12/2013 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Quyết định 2899/QĐ-BNN-TTr năm 2013 về Quy chế thanh tra, kiểm tra và kiểm toán nội bộ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH "QUY CHẾ THANH TRA, KIỂM TRA VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế thanh tra, kiểm tra và kiểm toán nội bộ Chương ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Các cơ quan được phân công chủ trì các dự án theo Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của ...
 • QUY CHẾ THANH TRA, KIỂM TRA VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thanh tra, kiểm tra và kiểm toán nội bộ
 • Điều 4. Mục tiêu của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • Điều 5. Trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và kiểm toán nội bộ
 • Điều 6. Bảo đảm thi hành kết luận thanh tra, kiểm tra, quyết định xử lý thanh tra, kiểm tra và kiến nghị ...
 • Chương 2. THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 • Điều 7. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • Điều 8. Căn cứ ra Quyết định thanh tra, kiểm tra
 • Điều 9. Thẩm quyền thanh tra, kiểm tra và trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, kiểm tra
 • Điều 10. Thẩm quyền và trình tự, thủ tục kiểm tra của các tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý ...
 • Điều 11. Thẩm quyền và trình tự, thủ tục kiểm toán nội bộ
 • Chương 3. NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 • Điều 12. Nội dung thanh tra, kiểm tra
 • Điều 13. Nội dung kiểm toán nội bộ
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu tại Điều 5 Quy chế này, căn cứ điều kiện và tình hình thực ...
 • Điều 15. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát ...
 • Điều 16. Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ ...
 • Điều 17. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2899/QĐ-BNN-TTr để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2899/QĐ-BNN-TTr

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2899/QĐ-BNN-TTr

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2899/QĐ-BNN-TTr

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2899/QĐ-BNN-TTr

Đang cập nhật