Thông tư 05/2014/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2014/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 05/2014/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 05/2014/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 27/01/2014 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 05/2014/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, TẠM XUẤT, TÁI NHẬP, CHUYỂN KHẨU HÀNG HÓA
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Danh mục một số loại hàng hóa
 • Chương 2. KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG HÓA
 • MỤC 1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG HÓA
 • Điều 4. Quy định chung về kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa
 • Điều 5. Cửa khẩu tạm nhập, tái xuất hàng hóa
 • Điều 6. Điều tiết hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất
 • Điều 7. Vận đơn đường biển
 • Điều 8. Giám sát hàng hóa
 • MỤC 2. HÀNG HÓA KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN
 • Điều 9. Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh thuộc Phụ lục III ban hành ...
 • Điều 10. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Điều 11. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng đã qua sử dụng
 • Điều 12. Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa
 • Điều 13. Hồ sơ cấp Mã số tạm nhập, tái xuất
 • Điều 14. Thủ tục cấp Mã số tạm nhập, tái xuất
 • Điều 15. Trách nhiệm của doanh nghiệp được cấp Mã số tạm nhập, tái xuất
 • Điều 16. Quản lý và sử dụng số tiền ký quỹ, đặt cọc của doanh nghiệp
 • Điều 17. Thu hồi Mã số tạm nhập, tái xuất
 • Chương 3. GIẤY PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, TẠM XUẤT, TÁI NHẬP, CHUYỂN KHẨU HÀNG HÓA
 • Điều 18. Hồ sơ cấp Giấy phép
 • Điều 19. Thủ tục cấp giấy phép
 • Chương 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN
 • Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC HÀNG HÓA TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU
 • PHỤ LỤC III DANH MỤC HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH
 • PHỤ LỤC IV DANH MỤC HÀNG HÓA CÓ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
 • PHỤ LỤC V DANH MỤC HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
 • PHỤ LỤC VI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ TẠM NHẬP TÁI XUẤT
 • Mẫu (1): Áp dụng đối với hàng thực phẩm đông lạnh thuộc Phụ lục III
 • Mẫu (2): Áp dụng đối với hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc Phụ lục IV hoặc hàng đã qua sử
 • PHỤ LỤC VII MẪU GIẤY XÁC NHẬN VIỆC ĐẶT CỌC, KÝ QUỸ
 • PHỤ LỤC VIII MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠM NHẬP,  TÁI XUẤT HÀNG HÓA (ÁP DỤNG ĐỐI ...
 • PHỤ LỤC IX ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, TẠM XUẤT, TÁI NHẬP, CHUYỂN KHẨU
 • Mẫu (1): Áp dụng đối với trường hợp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa
 • Mẫu (2): Áp dụng đối với trường hợp tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo hình thức khác
 • Mẫu (3): Áp dụng đối với trường hợp tạm xuất, tái nhập hàng hóa
 • Mẫu (4): Áp dụng đối với trường hợp kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa
 • PHỤ LỤC X BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU HÀNG HÓA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2014/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 05/2014/TT-BCT

Phân tích chính sách về Thông tư 05/2014/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 05/2014/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 05/2014/TT-BCT

Đang cập nhật