Thông tư 05/2014/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2014/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 05/2014/TT-BTP hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 05/2014/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 07/02/2014 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 05/2014/TT-BTP hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ, NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM ...
 • Chương 1. CÔNG BỐ, NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • MỤC 1. CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Điều 1. Mục đích, yêu cầu công bố thủ tục hành chính
 • Điều 2. Điều kiện, phạm vi công bố thủ tục hành chính
 • Điều 3. Hình thức và nội dung Quyết định công bố thủ tục hành chính
 • Điều 4. Trách nhiệm xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính
 • Điều 5. Trách nhiệm đôn đốc, kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố
 • Điều 6. Quy trình xây dựng, ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng, thủ trưởng ...
 • Điều 7. Quy trình xây dựng, ban hành Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Tổng ...
 • MỤC 2. NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Điều 8. Phạm vi và trách nhiệm niêm yết công khai thủ tục hành chính
 • Điều 9. Trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính
 • Điều 10. Yêu cầu của việc niêm yết công khai thủ tục hành chính
 • Điều 11. Cách thức niêm yết công khai thủ tục hành chính
 • Điều 12. Niêm yết nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức
 • Chương 2. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Điều 13. Nội dung báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
 • Điều 14. Trách nhiệm thực hiện báo cáo
 • Điều 15. Kỳ báo cáo, thời hạn báo cáo theo định kỳ
 • Điều 16. Hình thức báo cáo và cách thức gửi báo cáo
 • Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo và nhận báo cáo
 • Điều 18. Thẩm quyền ký, ban hành báo cáo
 • Điều 19. Chỉnh lý, bổ sung báo cáo
 • Điều 20. Báo cáo đột xuất
 • Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ/BỘ/CƠ QUAN
 • PHỤ LỤC II NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • PHỤ LỤC III DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Biểu số 01a/BTP/KSTT/KTTH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) TẠI BỘ, CƠ ...
 • Biểu số 01b/BTP/KSTT/KTTH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) TẠI ĐỊA PHƯƠNG
 • Biểu số 01c/BTP/KSTT/KTTH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC (TTGQCV ...
 • Biểu số 02a/BTP/KSTT/KTTH KẾT QUẢ THAM GIA Ý KIẾN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ ...
 • Biểu số 02b/BTP/KSTT/KTTH KẾT QUẢ THAM GIA Ý KIẾN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ ...
 • Biểu số 03a/BTP/KSTT/KTTH KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ TTHC QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ ÁN/DỰ THẢO VBQPPL TẠI BỘ ...
 • Biểu số 03b/BTP/KSTT/KTTH KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ TTHC QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ ÁN/ DỰ THẢO VBQPPL TẠI BỘ ...
 • Biểu số 03c/BTP/KSTT/KTTH KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ TTHC QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ ÁN/ DỰ THẢO VBQPPL TẠI ĐỊA ...
 • Biểu số 04a/BTP/KSTT/KTTH SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI BỘ/CƠ QUAN NGANG BỘ/CƠ QUAN. ...
 • Biểu số 04b/BTP/KSTT/KTTH SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG (6 tháng/năm)
 • Biểu số 05a/BTP/KSTT/KTTH KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
 • Biểu số 05b/BTP/KSTT/KTTH KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG
 • Biểu số 06a/BTP/KSTT/KTTH KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN ...
 • Biểu số 06b/BTP/KSTT/KTTH KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH (6 tháng ...
 • Biểu số 07a/BTP/KSTT/KTTH TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT ...
 • Biểu số 07b/BTP/KSTT/KTTH TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND CẤP HUYỆN (6 ...
 • Biểu số 07c/BTP/KSTT/KTTH TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN NGÀNH DỌC CẤP TỈNH
 • Biểu số 07d/BTP/KSTT/KTTH TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN NGÀNH DỌC CẤP ...
 • Biểu số 07đ/BTP/KSTT/KTTH TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG
 • Biểu số 07e/BTP/KSTT/KTTH TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
 • Biểu số 07g/BTP/KSTT/KTTH NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ ...
 • PHỤ LỤC IV ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2014/TT-BTP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 05/2014/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 05/2014/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 05/2014/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 05/2014/TT-BTP

Đang cập nhật