Thông tư 25/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 25/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 25/2014/TT-BTC quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 25/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 17/02/2014 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 25/2014/TT-BTC quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ CHUNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc định giá chung
 • Điều 4. Căn cứ định giá chung
 • Chương II PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ CHUNG HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
 • Mục 1. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ, LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ
 • Điều 5. Phương pháp định giá, lựa chọn phương pháp định giá
 • Mục 2. PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH
 • Điều 6. Khái niệm
 • Điều 7. Các yếu tố so sánh
 • Điều 8. Các bước cơ bản tiến hành định giá theo phương pháp so sánh
 • Điều 9. Khái niệm
 • Điều 10. Xác định giá hàng hóa, dịch vụ
 • Điều 11. Xác định chi phí và giá thành toàn bộ của hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh trong nước
 • Điều 12. Các khoản chi không được tính vào chi phí hợp lý để xác định giá thành sản phẩm
 • Điều 13. Lợi nhuận dự kiến
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • Điều 15. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT GIÁ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 25/2014/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 25/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 25/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 25/2014/TT-BTC

Đang cập nhật