Quyết định 376/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 376/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 376/QĐ-BTP năm 2014 về Quy chế mẫu phối hợp liên ngành tại địa phương về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 376/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng Ngày ban hành: 18/02/2014 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

Mục lục Quyết định 376/QĐ-BTP năm 2014 về Quy chế mẫu phối hợp liên ngành tại địa phương về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế mẫu về phối hợp liên ngành tại địa phương về giải quyết ...
 • Điều 2. Căn cứ Quy chế mẫu này và tình hình thực tiễn của địa phương, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Cục trưởng Cục Con nuôi, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ...
 • QUY CHẾ MẪU VỀ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG VỀ GIẢI QUYÉT VIỆC NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 3. Hình thức phối hợp
 • Chương II NỘI DUNG PHỐI HỢP TRONG GIẢI QUYÉT VIỆC NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
 • Điều 4. Phối hợp trong việc lập Biên bản trẻ em bị bỏ rơi và tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi vào cơ sở nuôi ...
 • Điều 5. Phối hợp trong việc lập danh sách và hồ sơ trẻ em cần tìm gia đình thay thế
 • Điều 6. Phối hợp trong việc thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em Danh sách 1
 • Điều 7. Phối hợp trong việc xác minh hồ sơ của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi nước ngoài
 • Điều 8. Phối hợp trong việc xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài
 • Điều 9. Phối hợp trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài
 • Điều 10. Phối hợp trong việc quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, chi phí giải ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tư pháp
 • Điều 12. Trách nhiệm của Sở Y tế
 • Điều 13. Trách nhiệm của Công an tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 14. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở nuôi dưỡng và các cơ quan có ...
 • Điều 15. Kinh phí thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 376/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 376/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 376/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 376/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 376/QĐ-BTP

Đang cập nhật