Quyết định 486/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 486/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 486/QĐ-BTP về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 486/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thúy Hiền Ngày ban hành: 03/03/2014 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 486/QĐ-BTP về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUÂT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ CHUẨN TIẾP CẬN ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật ...
  • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 486/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 486/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 486/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 486/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 486/QĐ-BTP

Đang cập nhật