Nghị định 26/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 26/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng Số hiệu: 26/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 07/04/2014 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA, GIÁM SÁT NGÀNH NGÂN HÀNG
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng thanh tra và đối tượng giám sát
 • Điều 3. Áp dụng điều ước quốc tế
 • Điều 4. Nguyên tắc thanh tra ngân hàng, giám sát ngân hàng
 • Điều 5. Thực hiện kiểm toán độc lập phục vụ yêu cầu thanh tra, giám sát ngân hàng
 • Chương 2. TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA, GIÁM SÁT NGÀNH NGÂN HÀNG
 • Điều 6. Hệ thống tổ chức của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
 • Điều 7. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
 • Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng
 • Điều 9. Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
 • Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
 • Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
 • Chương 3. THANH TRA VIÊN NGÂN HÀNG VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA NGÂN HÀNG
 • Điều 12. Thanh tra viên ngân hàng
 • Điều 13. Cộng tác viên thanh tra ngân hàng
 • Chương 4. HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA, GIÁM SÁT NGÀNH NGÂN HÀNG
 • MỤC 1. HOẠT ĐỘNG THANH TRA
 • Điều 14. Thanh tra hành chính
 • Điều 15. Nội dung và hình thức thanh tra ngân hàng
 • Điều 16. Căn cứ ra quyết định thanh tra
 • Điều 17. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm
 • Điều 18. Thẩm quyền ra quyết định thanh tra và thanh tra lại
 • Điều 19. Thời hạn thanh tra
 • Điều 20. Báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ...
 • Điều 21, Thanh tra về phòng, chống rửa tiền, bảo hiểm tiền gửi và thanh tra về các lĩnh vực khác thuộc ...
 • Điều 22. Gửi kết luận thanh tra và công khai kết luận thanh tra
 • MỤC 2. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
 • Điều 23. Nội dung, hình thức giám sát ngân hàng
 • Điều 24. Phối hợp giữa thanh tra ngân hàng với giám sát ngân hàng
 • Điều 25. Các biện pháp xử lý giám sát ngân hàng
 • Điều 26. Căn cứ thực hiện giám sát ngân hàng
 • Điều 27. Quyền, nghĩa vụ của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng trong hoạt động giám sát ngân hàng
 • Điều 28. Quyền, nghĩa vụ của đối tượng giám sát ngân hàng trong hoạt động giám sát ngân hàng
 • MỤC 3. HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; CẤP PHÉP
 • Điều 29. Xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 30. Cấp phép
 • Chương 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA, GIÁM SÁT NGÀNH ...
 • Điều 31. Trách nhiệm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 32. Trách nhiệm của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
 • Điều 33. Trách nhiệm phối hợp giữa Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng với các cơ quan, tổ chức liên ...
 • Điều 34. Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra ngân hàng ...
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 35. Hiệu lực thi hành
 • Điều 36. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 26/2014/NĐ-CP tổ chức hoạt động Thanh tra giám sát ngành Ngân hàng.

Nội dung chính của Nghị định số 26/2014 quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng; thanh tra viên ngân hàng, cộng tác viên thanh tra ngân hàng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

Cụ thể, tại Điều 6 Nghị định số 26/2014 quy định về Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng là cơ quan thanh tra nhà nước, được tổ chức thành hệ thống gồm: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Nghị định số 26/2014 quy định Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị tương đương Tổng cục, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước. Cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng gồm các Vụ, Cục, Văn phòng tại trụ sở chính và các Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng đặt tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó, Nghị định số 26/2014 cũng quy định Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, giúp Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quản lý nhà nước. Ngoài ra, Nghị định số 26/2014 cũng có quy định về thời hạn thanh tra. Theo đó, thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra do Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng tiến hành không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài đến 70 ngày. Trường hợp cần kéo dài thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra trên 70 ngày, Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng báo cáo để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 26/2014/NĐ-CP để xử lý: