Thông tư 07/2014/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 07/2014/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 07/2014/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 07/2014/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Cẩm Tú Ngày ban hành: 14/02/2014 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 07/2014/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CỜ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỂN HIỆU VÀ THẺ KIỂM ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc chung
 • Chương 2. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRANG PHỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
 • Điều 4. Trang phục Quản lý thị trường
 • Điều 5. Sử dụng trang phục Quản lý thị trường
 • Chương 3. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ HIỆU CÔNG CHỨC, PHÙ HIỆU, CỜ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỂN HIỆU QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
 • Mục 1: SỐ HIỆU CÔNG CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
 • Điều 6. Số hiệu công chức Quản Iý thị trường
 • Điều 7. Quản lý, sử dụng số hiệu công chức Quản lý thị trường
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục cấp số hiệu công chức Quản lý thị trường
 • Mục 2: PHÙ HIỆU QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
 • Điều 9. Phù hiệu Quản lý thị trường
 • Điều 10. Sử dụng phù hiệu Quản lý thị trường
 • Mục 3: CỜ HIỆU QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
 • Điều 11. Cờ hiệu Quản lý thị trường
 • Điều 12. Sử dụng cờ hiệu Quản lý thị trường
 • Mục 4: CẤP HIỆU QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
 • Điều 13. Bộ cấp hiệu Quản lý thị trường
 • Điều 14. Cấp hiệu Quản lý thị trường gắn trên ve áo
 • Điều 15. Cấp hiệu Quản lý thị trường gắn trên cầu vai
 • Mục 5: BIỂN HIỆU QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
 • Điều 16. Hình thức, đối tượng được cấp biển hiệu Quản lý thị trường
 • Điều 17. Thẩm quyền, thủ tục cấp biển hiệu Quản lý thị trường
 • Điều 18. Sử dụng biển hiệu Quản lý thị trường
 • Chương 4. THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG
 • Điều 19. Hình thức Thẻ kiểm tra thị trường
 • Điều 20. Đối tượng và tiêu chuẩn cấp Thẻ
 • Điều 21. Thẩm quyền cấp Thẻ
 • Điều 22. Cấp lại, không cấp lại Thẻ
 • Điều 23. Hồ sơ cấp mới, cấp lại Thẻ và thời hạn cấp Thẻ
 • Điều 24. Thu hồi Thẻ
 • Điều 25. Tạm đình chỉ sử dụng Thẻ
 • Điều 26. Tước Thẻ
 • Điều 27. Sử dụng Thẻ
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Kinh phí làm Thẻ và may, sắm trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu Quản lý thị ...
 • Điều 29. Hiệu lực thi hành
 • Điều 30. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 31. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 1 SỐ HIỆU CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀ CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC ...
 • PHỤ LỤC SỐ 2 DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP SỐ HIỆU, BIỂN HIỆU/CẤP LẠI BIỂN HIỆU/CẤP MỚI THẺ KTTT/CẤP LẠI THẺ ...
 • PHỤ LỤC SỐ 3 PHIẾU CÔNG CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG
 • PHỤ LỤC SỐ 4 DANH SÁCH HUYỆN THUỘC ĐỊA BÀN HẢI ĐẢO, MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 07/2014/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 07/2014/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 07/2014/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 07/2014/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 07/2014/TT-BCT

Đang cập nhật