Thông tư 10/2014/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2014/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 10/2014/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 10/2014/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hoàng Thế Liên Ngày ban hành: 07/04/2014 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 10/2014/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ THAM GIA BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc thực hiện bồi dưỡng
 • Điều 3. Trách nhiệm của luật sư
 • Điều 4. Trách nhiệm của tổ chức hành nghề luật sư
 • Điều 5. Trách nhiệm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư
 • Điều 6. Trách nhiệm của Sở Tư pháp
 • Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
 • Chương 2. BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ
 • Điều 8. Thời gian tham gia bồi dưỡng
 • Điều 9. Tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng
 • Điều 10. Hình thức thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng
 • Điều 11. Các tổ chức thực hiện lớp bồi dưỡng
 • Điều 12. Nội dung và tài liệu của lớp bồi dưỡng
 • Điều 13. Học phí tham gia lớp bồi dưỡng
 • Điều 14. Giấy tờ chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng
 • Chương 3. XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • Điều 15. Xử lý kỷ luật đối với luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng
 • Điều 16. Khiếu nại quyết định kỷ luật luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng
 • Điều 17. Xử lý vi phạm đối với tổ chức thực hiện lớp bồi dưỡng
 • Điều 18. Tố cáo
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • Điều 20. Trách nhiệm thi hành
 • TPL-LS-01 GIẤY CHỨNG NHẬN THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2014/TT-BTP để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2014/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2014/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2014/TT-BTP

Đang cập nhật