Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công thương Người ký: Vũ Văn Tám, Nguyễn Cẩm Tú, Nguyễn Thanh Long Ngày ban hành: 09/04/2014 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. PHÂN CÔNG VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Điều 3. Nguyên tắc phân công, phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
 • Điều 4. Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các sản phẩm thực phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh sản ...
 • Chương 3. PHỐI HỢP TRONG THANH TRA, KIỀM TRA VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Điều 5. Nguyên tắc phối hợp trong thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm
 • Điều 6. Phối hợp giữa các cơ quan Trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm
 • Điều 7. Phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm
 • Điều 8. Phối hợp giữa các cơ quan ở địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực ...
 • Chương 4. XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Điều 9. Cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
 • Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
 • Điều 11. Quy trình xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
 • Điều 12. Quản lý Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
 • Điều 13. Quy định về nội dung và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ ...
 • PHỤ LỤC 2 DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG ...
 • PHỤ LỤC 3 DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG ...
 • PHỤ LỤC 4 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ, GIẤY XÁC NHẬN VÀ DANH SÁCH
 • Mẫu số 01a - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
 • Mẫu số 01b- Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức
 • Mẫu số 02a- Mẫu Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
 • Mẫu số 02b - Danh sách được xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

Án lệ về Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

Đang cập nhật