Nghị định 37/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 37/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Số hiệu: 37/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 05/05/2014 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc tổ chức
 • Điều 3. Vị trí và chức năng
 • Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn
 • Điều 5. Người đứng đầu
 • Điều 6. Chế độ làm việc và trách nhiệm của Trưởng phòng
 • Chương 2. TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
 • Điều 7. Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 • Điều 8. Các cơ quan chuyên môn được tổ chức để phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện
 • Điều 9. Tổ chức các cơ quan chuyên môn ở các huyện đảo
 • Chương 3. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ TỔ CHỨC CƠ QUAN ...
 • Điều 10. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 11. Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 12. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Điều 14. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 37/2014/NĐ-CP cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban huyện quận thị xã thành phố thuộc tỉnh.

Nội dung chính của Nghị định này quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí, việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của UBND cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND cấp huyện và theo quy định của pháp luật; góp phần đảm bảo sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.

Cụ thể, Nghị định 37/2014 chỉ định rõ chức năng các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh bao gồm Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Thanh tra huyện; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Ngoài ra, Nghị định 37/2014  cũng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp huyện. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của Nghị định này và các văn bản pháp luật khác liên quan.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/06/2014, thay thế Nghị định số 14/2008/NĐ-CP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 37/2014/NĐ-CP để xử lý: