Nghị định 107/2006/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 107/2006/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách Số hiệu: 107/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 22/09/2006 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG ...
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mức độ của vụ, việc tham nhũng
 • Điều 4. Nguyên tắc xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn ...
 • Điều 5. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2 : XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
 • Điều 6. Nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật
 • Điều 7. Hình thức xử lý kỷ luật
 • Điều 8. Áp dụng hình thức khiển trách
 • Điều 9. Áp dụng hình thức cảnh cáo
 • Điều 10. Áp dụng hình thức cách chức
 • Điều 11. Trường hợp loại trừ trách nhiệm, miễn, giảm nhẹ hoặc tăng nặng hình thức kỷ luật
 • Điều 12. Xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tương ...
 • Chương 3 : THẨM QUYỀN, QUY TRÌNH, THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ LUẬT
 • Điều 13. Trách nhiệm xem xét xử lý kỷ luật
 • Điều 14. Thẩm quyền quyết định kỷ luật
 • Điều 15. Hội đồng kỷ luật
 • Điều 16. Quy trình xem xét xử lý kỷ luật
 • Điều 17. Các quy định khác liên quan đến quy trình xem xét xử lý kỷ luật
 • Chương 4 : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Điều 19. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 20. Trách nhiệm thi hành

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng 2005, ngày 22/09/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Theo đó, khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức nơi mình làm việc. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân. Các trường hợp khác bị xử lý kỷ luật bằng một trong những hình thức sau: Khiển trách; Cảnh cáo hoặc cách chức.

Mức xử lí kỉ luật nêu trên bị tăng nặng khi người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu không thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc nếu phát hiện hành vi tham nhũng mà không xử lý nghiêm minh, không báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì phải tăng nặng một mức kỷ luật.

Bên cạnh đó, Nghị định 107/2006/NĐ-CP cũng quy định việc miễn áp dụng hình thức kỉ luật trong những trường hợp như: họ không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, nếu trước đó đã tự nguyện xin từ chức và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì được miễn xử lý kỷ luật. Hay giảm nhẹ trong trường hợp Đã có đơn xin từ chức và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận; Đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng; đã xử lý nghiêm minh, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi tham nhũng.

Nghị định 107/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ 17/10/2006.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 107/2006/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 107/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 107/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 107/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật