Thông tư 39/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 39/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 39/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 31/03/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014 ...
 • Chương I HƯỚNG DẪN CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Loại và hình thức hóa đơn
 • Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập
 • Chương II TẠO VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
 • Điều 5. Nguyên tắc tạo hóa đơn
 • Điều 6. Tạo hóa đơn tự in
 • Điều 7. Tạo hóa đơn điện tử
 • Điều 8. Tạo hóa đơn đặt in
 • Điều 9. Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh
 • Điều 10. Phát hành hóa đơn của Cục Thuế
 • Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế
 • Điều 12. Bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in
 • Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in
 • Điều 14. Hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền
 • Điều 15. Các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn
 • Chương III SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
 • Điều 16. Lập hóa đơn
 • Điều 17. Ủy nhiệm lập hóa đơn
 • Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn
 • Điều 19. Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn
 • Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
 • Điều 21. Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng
 • Điều 22. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
 • Điều 23. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
 • Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn
 • Điều 25. Sử dụng hóa đơn của người mua hàng
 • Chương IV QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
 • Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ
 • Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Điều 28. Lưu trữ, bảo quản hóa đơn
 • Điều 29. Hủy hóa đơn
 • Chương V KIỂM TRA, THANH TRA VỀ HÓA ĐƠN
 • Điều 30. Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn
 • Điều 31. Thanh tra về hóa đơn
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 32. Hiệu lực thi hành
 • Điều 33. Trách nhiệm thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 39/2014/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 39/2014/TT-BTC

Phân tích chính sách về Thông tư 39/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 39/2014/TT-BTC

Án lệ về Thông tư 39/2014/TT-BTC

Đang cập nhật