Thông tư 39/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 39/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 39/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 31/03/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014 ...
 • Chương I HƯỚNG DẪN CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Loại và hình thức hóa đơn
 • Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập
 • Chương II TẠO VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
 • Điều 5. Nguyên tắc tạo hóa đơn
 • Điều 6. Tạo hóa đơn tự in
 • Điều 7. Tạo hóa đơn điện tử
 • Điều 8. Tạo hóa đơn đặt in
 • Điều 9. Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh
 • Điều 10. Phát hành hóa đơn của Cục Thuế
 • Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế
 • Điều 12. Bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in
 • Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in
 • Điều 14. Hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền
 • Điều 15. Các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn
 • Chương III SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
 • Điều 16. Lập hóa đơn
 • Điều 17. Ủy nhiệm lập hóa đơn
 • Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn
 • Điều 19. Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn
 • Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
 • Điều 21. Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng
 • Điều 22. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
 • Điều 23. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
 • Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn
 • Điều 25. Sử dụng hóa đơn của người mua hàng
 • Chương IV QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
 • Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ
 • Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Điều 28. Lưu trữ, bảo quản hóa đơn
 • Điều 29. Hủy hóa đơn
 • Chương V KIỂM TRA, THANH TRA VỀ HÓA ĐƠN
 • Điều 30. Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn
 • Điều 31. Thanh tra về hóa đơn
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 32. Hiệu lực thi hành
 • Điều 33. Trách nhiệm thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Trong tuần vừa qua (từ ngày 23/4 - 28/4/2018), Thư Ký Luật đã cập nhật được nhiều văn bản mới, đáng chú ý là văn bản thuộc lĩnh vực hải quan, thuế, đất đai, giáo dục như sau:

 

 1. Thủ tục hải quan: Thêm 02 trường hợp khai tờ khai hải quan giấy

Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP về thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. 

Theo đó, Nghị định 59 bổ sung thêm 02 trường hợp người khai hải quan được lựa chọn khai trên tờ khai hải quan giấy. Cụ thể:

 • Hàng xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng; 
 • Hệ thống khai hải quan điện tử của người khai hải quan không thực hiện được thủ tục hải quan điện tử.
  Trường hợp này, người khai hải quan phải có văn bản thông báo cho Chi cục hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan, nêu rõ tên và nguyên nhân sự cố, thời hạn dự kiến khắc phục sự cố và phương thức thực hiện thủ tục khai hải quan trong thời gian hệ thống khai hải quan điện tử của người khai hải quan gặp sự cố.

Lưu ý các trường hợp sau:

 • Hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thì phải có giấy phép trước khi đăng ký tờ khai hải quan và phải khai đầy đủ thông tin giấy phép trên tờ khai;
 • Khi kiểm tra hồ sơ cơ quan hải quan đủ cơ sở xác định hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép mà không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai thì sẽ bị xử lý hành chính và tờ khai hải quan đã đăng ký không có giá trị làm thủ tục hải quan.

Nghị định 59/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/6/2018.

 1. Hướng dẫn mới về bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh

Ngày 16/4/2018, Tổng cục thuế ký Quyết định 829/QĐ-TCT ban hành Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn, thay thế Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn cho hộ, cá nhân kinh doanh tại Điểm 15, Điểm 16 Mục I, Phần II của Quyết định 747/QĐ-TCT ngày 20/4/2015.

Theo đó, Quy trình mới nêu rõ các thành phần trong hồ sơ mua hóa đơn lẻ gồm:

 • Đơn đề nghị mua hóa đơn (theo mẫu tại Thông tư 39/2014/TT-BTC);
 • Giấy CMND (hoặc thẻ CCCD) còn thời hạn sử dụng;
 • Trường hợp mua hóa đơn lẻ lần đầu phải có văn bản cam kết (Mẫu số CK01/AC, Phụ lục 3 Thông tư 39) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền;
 • Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền).

Chi tiết Quy trình xem tại Quyết định 829/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

 1. Hướng dẫn báo cáo kê khai và lập phương án xử lý nhà, đất

Thông tư 37/2018/TT-BTC hướng dẫn khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2017/NĐ-CP về lập báo cáo kê khai, tổng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (theo Mẫu số 01 Nghị định 167) như sau:

 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất kê khai báo cáo và đề xuất phương án xử lý đối với từng cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng (theo Mẫu số 01) gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có);
 • Nếu có đề xuất phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý cung cấp giá trị tài sản trên đất, giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm đề xuất;
 • Cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) tổng hợp, xem xét và đề xuất phương án xử lý từng cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyền quản lý (theo Mẫu số 01) gửi cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất;
 • Cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý chi tiết từng địa chỉ nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý (theo Mẫu số 01);

Đối với nhà, đất có tranh chấp, lấn chiếm thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp lấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về tình trạng tranh chấp, lấn chiếm.

Chi tiết xem tại Thông tư 37/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

 1. Các loại máy tính bỏ túi được dùng khi thi THPT Quốc gia 2018

Theo Công văn 1568/BGDĐT-CNTT ngày 19/4/2018, trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mang các loại máy tính bỏ túi sau vào phòng thi:

 • Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus, FX 580VNX;
 • VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II, 570 EX Plus;
 • Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS, VN 570 ES, VN-570 ES Plus;
 • Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II;
 • Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;
 • Canon F-788G, F-789GA;
 • Và các máy tính tương đương (làm được các phép tính số học, lượng giác và các phép tính siêu việt) tương đương.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 39/2014/TT-BTC để xử lý:
 • Công ty khai thuế theo phương pháp khấu trừ thì mua hóa đơn hay đặt in hóa đơn?

  Công ty em mới thành lập, khai thuế theo phương pháp khấu trừ. Vậy Ban tư vấn cho em hỏi em phải mua hóa đơn hay đặt in hóa đơn? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn Ban tư vấn rất nhiều!

  Kim Thịnh - thinh*****@gmail.com

 • Không xuất hóa đơn giá trị gia tăng thì có bị phạt không?

  Tôi mới nhận vào làm học việc kế toán tại một cây xăng dầu, tại đây tôi thấy có rất nhiều trường hợp khách vào đổ xăng dầu dù số tiền phải thanh toán vượt quá mức 200.000 (đồng) nhưng phía cây xăng vẫn không xuất hóa đơn. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc cây xăng không xuất hóa đơn như vậy có sai quy định không? Nếu có thì mức xử phạt như thế nào? 

 • Công ty phải xuất hóa đơn cho người mua căn hộ đang xây khi nào?

  Xin cho hỏi trong hợp đồng mua bán căn hộ chùng cư hình thành trong tương lai của công ty có nội dung về tiến độ thực hiện dự án và thời điểm bàn giao căn hộ cho người mua nhưng không có quy định tiến đột hu tiền thì công ty xuất hóa đơn cho người mua tại thời điểm nào ạ?

 • Công ty phải lập hóa đơn theo tiến độ thanh toán?

  Công ty em là chủ đầu tư dự án xây dựng khu căn hộ chung cư giá rẻ cho người đi làm. Em muốn hỏi công ty em có ký hợp đồng bán căn hộ của dự án cho người mua theo tiến độ thực hiện của dự án, đồng nghĩa người mua cũng phải thanh toán theo tiến độ của dự án. Vậy công ty phải lập hóa đơn theo tiến độ thanh toán luôn hay công ty có thể lập hóa đơn khi bàn giao căn hộ cho bên mua ạ?

 • Xem tất cả >>>

Tin tức về Thông tư 39/2014/TT-BTC

Án lệ về Thông tư 39/2014/TT-BTC

Đang cập nhật