Quyết định 1185/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1185/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 1185/QĐ-KTNN năm 2013 về Quy chế làm việc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II Số hiệu: 1185/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Nguyễn Thành Biên Ngày ban hành: 28/10/2013 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 1185/QĐ-KTNN năm 2013 về Quy chế làm việc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH II
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 77/QĐ-KTNN ngày 07 tháng 02 ...
 • Điều 3. Công chức, người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II và các tổ chức, cá nhân có ...
 • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH II
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc làm việc
 • Chương II TRÁCH NHIỆM VÀ PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
 • Điều 3. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Kiểm toán trưởng
 • Điều 4. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Phó Kiểm toán trưởng
 • Điều 5. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng
 • Điều 6. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của công chức thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành ...
 • Chương III CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
 • Điều 7. Lập và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác
 • Điều 8. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán
 • Điều 9. Chế độ kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán
 • Điều 10. Chế độ hội họp và học tập
 • Điều 11. Chế độ báo cáo, thông tin
 • Điều 12. Chế độ quản lý công chức và kỷ luật lao động
 • Điều 13. Chế độ quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu
 • Điều 14. Chế độ quản lý và sử dụng tài sản
 • Điều 15. Tổ chức tiếp công dân
 • Điều 16. Trình tự giải quyết công việc
 • Chương IV MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 17. Quan hệ công tác với lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước
 • Điều 18. Quan hệ công tác với các đơn vị trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước
 • Điều 19. Quan hệ công tác giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II với công chức trong đơn vị
 • Điều 20. Quan hệ công tác giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II đối với các tổ chức đoàn thể ...
 • Điều 21. Quan hệ công tác khác
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành
 • Điều 23. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1185/QĐ-KTNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1185/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1185/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1185/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1185/QĐ-KTNN

Đang cập nhật