Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BNNPTNT

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 25/VBHN-BNNPTNT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 06/05/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỒ SƠ LÂM SẢN HỢP PHÁP VÀ KIỂM TRA NGUỒN GỐC LÂM SẢN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Xác định số lượng, khối lượng lâm sản
 • Điều 5. Bảng kê lâm sản
 • Điều 6. Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản
 • Điều 7. Xác nhận lâm sản
 • Điều 8. Quản lý, lưu giữ hồ sơ lâm sản
 • Chương II HỒ SƠ LÂM SẢN HỢP PHÁP
 • Mục 1. HỒ SƠ NGUỒN GỐC LÂM SẢN
 • Điều 9. Lâm sản khai thác trong nước
 • Điều 10. Lâm sản nhập khẩu
 • Điều 11. Lâm sản xử lý tịch thu
 • Mục 2. HỒ SƠ LÂM SẢN TRONG LƯU THÔNG
 • Điều 12. Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước
 • Điều 13. Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại ...
 • Điều 14. Lâm sản nhập khẩu chưa qua chế biến ở trong nước
 • Điều 15. Động vật rừng được gây nuôi trong nước; bộ phận, dẫn xuất của chúng
 • Điều 16. Lâm sản sau xử lý tịch thu chưa qua chế biến
 • Điều 17. Lâm sản sau chế biến
 • Điều 18. Vận chuyển lâm sản nội bộ
 • Điều 19. Vận chuyển lâm sản quá cảnh
 • Mục 3. HỒ SƠ LÂM SẢN TẠI CƠ SỞ CHẾ BIẾN, KINH DOANH, CẤT GIỮ
 • Điều 20. Hồ sơ lâm sản tại cơ sở chế biến, kinh doanh, gây nuôi động vật rừng
 • Điều 21. Hồ sơ lâm sản tại nơi cất giữ
 • Chương III KIỂM TRA NGUỒN GỐC LÂM SẢN
 • Mục 1. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA LÂM SẢN
 • Điều 22. Tổ chức hoạt động kiểm tra
 • Điều 23. Kiểm tra theo tin báo
 • Mục 2. KIỂM TRA KHAI THÁC LÂM SẢN
 • Điều 24. Kiểm tra thực hiện các quy định về khai thác lâm sản
 • Điều 25. Kiểm tra lâm sản được khai thác
 • Mục 3. KIỂM TRA LÂM SẢN TẠI CƠ SỞ CHẾ BIẾN, KINH DOANH, NƠI CẤT GIỮ; CƠ SỞ GÂY NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG
 • Điều 26. Kiểm tra cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản
 • Điều 27. Kiểm tra cất giữ lâm sản
 • Điều 28. Kiểm tra cơ sở gây nuôi động vật rừng
 • Mục 4. KIỂM TRA LÂM SẢN TRONG LƯU THÔNG
 • Điều 29. Kiểm tra lâm sản đang vận chuyển
 • Điều 30. Kiểm tra lâm sản nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh tại cửa khẩu
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Chế độ báo cáo
 • Điều 33. Xử lý vi phạm
 • MẪU SỐ 01: BẢNG KÊ LÂM SẢN, BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 01/2012/TT-BNN NGÀY 04/01/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG ...
 • MẪU SỐ 02: SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢN, BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 01/2012/TT-BNN NGÀY 04/01/2012 ...
 • MẪU SỐ 03 BIÊN BẢN KIỂM TRA LÂM SẢN, BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 01/2012/TT-BNN NGÀY 04/01/2012 CỦA ...
 • MẪU SỐ 04: BIÊN BẢN KIỂM TRA KHAI THÁC LÂM SẢN, BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 01/2012/TT-BNN NGÀY 04 ...
 • MẪU SỐ 05: BÁO CÁO NHẬP, XUẤT LÂM SẢN, BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 01/2012/TT-BNN NGÀY 04/01/2012 CỦA ...
 • MẪU SỐ 06: BÁO CÁO XÁC NHẬN LÂM SẢN XUẤT RA, BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 01/2012/TT-BNN NGÀY 04/01 ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BNNPTNT

Đang cập nhật